• صارفین کی تعداد :
  • 2472
  • 9/11/2012
  • تاريخ :

امتحاني مشق  نمبر ٤

 فارسی سیکھیں

درس ہفتم و ہشتم

1- بہ اردو ترجمہ کنيد-

1- مسلمانان در کدام ماه روزه مي گيرند؟

2. اسلام آباد از لاهور 365 کيلومتر فاصله دارد.

3. مسجد پادشاهي يکي از بزرگ ترين مساجد پاکستان است.

4. زيارتگاه علي هجويري در لاهور است.

5. آيا مريض دارو مي خورد؟

6. بچه ها ساعت هفت به مدرسه ميروند.

7. يادم رفت شام بخورم.

8. شما با تاکسي برويد.

9. بنزين ماشين تمام نشده است.

10. روز يکشنبه شما چه برنامه اي داريد؟

2. به فارسي ترجمه کنيد.

1- ميں پانچ بجے گھر پہنچا-

2- آج صبح بارش ہوئي-

3- کيا ميں چائے پيوۆں؟

4- مجھے ياد نہيں-

5- پٹرول پمپ دور ہے-

6- ہم لاہور ميں رہتے ہيں-

7- علامہ اقبال ہمارے قومي شاعر ہيں-

8- وہ ٹيکسي سے آتا ہے-

9- لاہور کا عجائب گھر کہاں ہے؟

10- وہ ڈاکخانے ميں کام کرتا ہے؟

3- در جدول کلمات زير را پيدا کنيد-

بوشهر، شنا، شهر، کمان، وهم، برکت، بار، بهار، تو، وزن، راست، نرم، مو، هم، رهنما

 

ب و ش ه ر
ر ه ن م ا
ک م ا ن س
ت ب ا ر ت
و ز ن م و

 

4- سوالات کا جواب ديجيئے

1. شما کجا زندگي مي کنيد؟

2. اسم آثار تاريخي لاهور را بنويسيد.

3. شغل شما چيست.

4. عيد فطر در کدام ماه است؟

5. شما هنگام افطار معمولا چه مي خوريد؟

6. بعد از ماه رمضان کدام ماه است؟

7. يک شعر فارسي از علامه اقبال بنويسيد.

س 5: فعل حال کي کتني قسميں ہيں اور ان کے بنانے کا طريقہ لکھيئے؟

.............................................

س 6- دعا خواندن کو فعل حال اخباري ميں گردان کريں اور اردو ميں ترجمہ کريں-

............................................

س7-  بيرون رفتن کو فعل حال التزامي ميں گردان کريں اور اردو ميں ترجمہ کريں-

............................................

س 8- جملہ بسازيد:

1- زيارتگاہ، کيلومتر، ديدني، اجاره، نخستين

١-

٢-

٣-

٤-

٥-

س 9. جاهاي خالي را پر کنيد

1- عيد فطر يکي از .... مسلمانان است.

2. موزه لاهور ............ است.

3. مسجد پادشاهي در .......... است.

4. يادم رفت .................. بخوانم.

5. آيا ماشين ............... شد؟

شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

ھنر خوشنويسي ايران