• Nombre de visites :
  • 1555
  • 11/9/2012
  • Date :

İMAM MEHDİ (A.F) HÜKÜMETİNİN ARMAĞANLARI -2

ehl-i sünnet kitaplarinda mehdi(a.s) ile ilgili hadislerehl-i sünnet kitaplarinda mehdi(a.s) ile ilgili hadisler

2- İmanın, Ahlakın ve Aklın Olgunlaşması

Geçen bölümde de değindiğimiz gibi, camiada adaletin kapsayıcı olmasının nedeni bireylerin sahih terbiye edilmelerinden, Kuran ve İtret kültürünün camiada revaçta olmasından kaynaklanmaktadır. Rivayetlerimizde İmam Mehdi’nin (a.f) hâkim olduğu dönemde insanların ahlaki, fikri ve imanî açıdan olgunlaşacakları bildirilmiştir.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kaim’imiz kıyam ettiği zaman Allah, (inayet) elini kullarının başına sürecektir. Onun bereketiyle insanların akılları kemale erişecektir.”‌[3]

Bütün güzellikler ve iyilikler insanın aklının kemale ermesinden sonra gerçekleşmektedir. Zira akıl, insanın batini peygamberidir. Eğer akıl insanın cismine ve ruhuna hâkim olursa, insanın düşüncesi ve ameli doğru yönde hareket eder. Allah’a kul olmak ve saadet kapıları en güzel şekilde insanların yüzüne açılacaktır.

İmam Sadık’a (a.s) “Akıl nedir?”‌ diye sorulduğu zaman şöyle buyurmuştur:

“Akıl, Allah’a ibadet edilen ve cennet kazanılan vesiledir.”‌[4]

İmamın hâkim olmadığı günümüz toplumunda, şehvet akıllara galip gelmiştir. Başıboş ve azgın nefis insanların tek komutanı haline gelmiştir. Böyle bir durumun sonunda da bireylerin hakları ayaklar altına alınıp çiğnenmiş ve ilahi değerler unutulmuştur. Kusursuz bir akla sahip olan vaat edilmiş Mehdi’nin (a.f) hükümeti altında bulunan camiadaki insanların akılları da huzura ve kemale ulaşacaktır. Dolayısıyla kemale ulaşmış akıllar ise iyilikten ve güzellikten başka bir şeye davet etmeyecektir.

3- Birlik ve Samimiyet

Rivayetlerde, İmam Mehdi’nin (a.f) evrensel hükümetinde yaşayacak olan insanların ve toplumların samimiyet ve vahdet içinde olacakları bildirilmiştir. İmam Mehdi (a.f) devletinde Allah kullarının kalplerinde birbirlerine karşı kin ve düşmanlık duygularına yer kalmayacaktır.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kaim’imiz (a.f) kıyam ettiği zaman insanların kalplerinden kin çıkacaktır.”‌

O zaman insanların birbirlerine kin duymaları için hiçbir neden olmayacaktır. Çünkü o zaman adalet dönemidir. Hiç kimsenin hakkı zayi olmayacaktır. Akıl ve düşünme zamanıdır. Akıl savaşı ve şehvete tapma zamanı değildir.[5] Bundan dolayı birbirinden uzak ve ayrı olan insanların kalpleri birbirleriyle kardeşlik ve ülfet içinde olacaktır. Herkes Kuran birliğine ve kardeşliğine dönecektir. [6] İnsanlar, birbirlerine karşı şefkat ve muhabbetten başka bir şey hissetmeyecektir.

İmam Sadık (a.s) İmam Mehdi’nin (a.f) dönemini anlatırken şöyle buyurmuştur:

“Allah o gün, dağınık ve perişan kalpler arasında birlik ve dostluğu sağlayacaktır.[7]

Eğer bir işte Allah’ın iradesi olursa, kardeşliğin ve samimiyetin, maddi çekişmeler, buhranlar, tezatlarla dolu olan günümüz dünyasında tasavvur edilmesinin zor olduğu bir noktaya ulaşması çok da şaşırtıcı değildir.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kaim’imiz (a.f) kıyam ettiği zaman insanlar arasında gerçek dostluk ve hakiki samimiyet hâkim olacaktır. İhtiyacı olan kimse iman kardeşinin cebinden, ihtiyacı miktarınca alacak ve kardeşi de ona engel olmayacaktır.”‌[8]

4- Beden ve Ruh Sağlığı

Günümüzde insanların karşı karşıya kaldıkları zorluklarından birisi de, tedavisi mümkün olmayan hastalıkların ortaya çıkmasıdır. Bu hastalıklar hava kirliliğinden, kimyasal atıklardan, atom bombasından vb. silahların insanlar üzerinde kullanılmasından kaynaklanmaktır. Aynı şekilde insanların meşru olmayan ilişkilere girmesi, ormanların yakılması ve deniz sularının kirletilmesi bu hastalıkların ortaya çıkmasında önemli etkenlerden birkaçıdır. Günümüz tıbbı, cüzam, felç, veba, kalp krizleri, aids, kuş gribi vb… yüzlerce hastalığı tedavi etmekten acizdir. Bu bedensel hastalıklara uzun bir ruhsal hastalıklar listesini de eklemek gerekir. Ruhsal hastalıklar da yaşamı insanlar için çekilmez bir hale getirmiştir. Bu hastalıkların bazılarının nedeni de dünyada insanlar arasında olan yanlış ilişkilerden kaynaklanmaktadır.

Kudretli İmam Mehdi (a.f) hükümeti, adalet ve güzellikler hükümetidir. İmam Mehdi (a.f) hükümeti zamanında ilişkiler kardeşlik ve beraberlik esası üzerine şekillenecektir. İnsanın bedensel ve ruhsal hastalıkları ortadan kalkacaktır. İnsanın bedensel ve ruhsal gücü olağanüstü ve şaşırtıcı bir şekilde artacaktır.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Hz. Kaim (a.f) kıyam ettiği zaman, Allah hastalıkları müminlerden uzaklaştıracak, onlara sağlık ve sıhhat verecektir.”‌[9]

Yüce liderin devletinde ilim şaşırtıcı ve ilginç bir şekilde ilerleyecektir. Tedavi edilemeyecek hiçbir hastalık kalmayacaktır. Sağlık ve tıp gözle görülür bir şekilde gelişecektir. Yine hazretin (a.f) varlığının bereketiyle birçok hasta şifa bulacaktır.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Ehlibeyt’in Kaim’inin (a.f) zamanını gören kimse, hasta olursa şifa bulur. Güçsüz ve kudretsiz olursa, güçlenir.”‌[10]

5- Hayır ve Bereketin Çoğalması

Muhammed’in (s.a.a) soyundan gelecek olan Kaim’in (a.f) hükümetinde benzeri görülmemiş hayır ve bereket olacaktır. Onun kutlu hükümeti zamanında her yer yemyeşil olacak, insanlar mutlu olacaktır. Her şey ve herkes gerçek hayatın ne demek olduğunu anlayacaktır. Gökyüzü yağmurunu gönderecek ve yeryüzü bütün nimetlerini insana sunacaktır. Allah’ın nimetlerinin sayısı günümüzden daha fazla olacaktır.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Allah ondan (İmam Mehdi’den -a.f-) dolayı, gökyüzünün ve yeryüzünün bereketlerini insanlara akıtacaktır. (Onun hükümeti (a.f) döneminde) gökyüzü yağmurunu gönderecek ve yeryüzü bitkilerini insanlara sunacaktır.”‌[11]

Hazretin (a.f) hükümeti sayesinde yeşilliklere bürünmeyen hiçbir çöl kalmayacaktır. Bütün yeryüzü hayat ve sevinç elbisesini giyinecektir.


[3]- Biharu’l-Envar, c.52, h.71, s.336

[4]- Kafi, c.1, h.3, s.58

[5]- Geçen iki bölümde İmam Mehdi (a.f) hükümeti döneminde insan aklının kemali hakkında geniş bir şekilde açıklamalarda bulunmuştuk.

[6]- Şu ayete işaret etmektedir: “Hiç şüphe yok ki inananlar, ancak kardeştirler...”‌ Hucurat, 10

[7]- Kemalu’d-din, c.2, bab.55, h.7, s.548

[8]- Biharu’l-Envar, c.52, h.164, s.372

[9]- Biharu’l-Envar, c.52, h.138, s.364

[10]- Biharu’l-Envar, c.52, h.68, s.335

[11]- Gaybet-i Tusi, h.149, s.188


Ehl-i Sünnet Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)  1

Hz. Mehdinin (a.f.) İmameti ve Şianın Kelami Görüşleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)