• Nombre de visites :
  • 2456
  • 15/5/2012
  • Date :

Tebliğ  Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-2

tebliğ  ayetinde hz. ali ( a.s. )

Özellikle de Ebu Hureyre'nin "Resulullah'la sefere çıktığımızda onun için en büyük gölgelik hazırladık..." diye nakledilen hadisin uydurma bir hadis olduğu apaçıktır. Zira  Ebu Hureyre'nin kendisinin de itiraf ettiği ( Feth'ül Bâri, c. 6, s. 31, El-Bidayet'u  ven-Nihaye, c. 8, s. 102 Siyer'u E'lam'ün ( müellifi Zehebi ) c.2, s. 436, İbn-i Hacer'in "El- İsabe" adlı kitabı c. 3, s. 287. ) üzere o İslam'ı ve Resulullah ( s.a.a. )'ı ancak hicretin yedinci yılında tanımış ve inanmıştır. O halde bu hadis nasıl doğru oabilir. Daha bunun gibi milyonlarca hadis mevcuttur ki Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz bu yalancı ve sağtekarların peşinde giderek inançlarının zayifliğina neden oluyorlar.

 Allah'u Teâlâ Kur'ân'ı Kerim de şöyle buyurur : "Din de yalan yoktur."

            Şia ve Ehl-i Sünnet müsefirleri; Maide suresinin  Medine'de nazil olan en son sure olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Ayrıca Ahmet, Ebu Übeyde ( Fezail'de ), Nuhas ("Nasih" adlı kitabinda ) Nesai, İbn-i Münzir, İbn-i Merduye ve Beyhaki ( Sünen'nin de ) de tahriç ettikleri bir hadise göre Cubeyr ibn-i Nefir diyor ki:

            "Hac seferine  gittiğimde Aişe'nin ziyaretine gittim. O bana "Ey Cubeyr, Maide suresini okuyormusun ?" diye sorunca "Evet" dedim. O baba, "Biliniz ki Maide suresi en son inen suredir; ondan helâl olarak bulunğunuz her şeyin helâl olduğuna ve haram olarak bulunduğunuz her şeyin haram olduğuna inanın" dedi. ( Siyuti'nın yazdığı "Ed-Dürr'ül Mensur" tefsiri, c. 3, s. 3, )

            Yine Ahmet ve Tirmizi'nin kaleme aldığı Hakim'in doğruladığı ve İbn-i Merduye ve Beyhaki'nin naklettiği bir hadiste Abdullah İbn-i Ömer diyor ki:

            "En son inen sure Mâide suresi dir." (  aynı kaynak'ta.)

            Yine Ebu Übeyde'nin  tariç yani kaleme aldığı  bir hadiste Muhammed İbn-i Kab' Kurtubi diyor ki:

            "Mâide suresi Hz. Resulullah ( s.a.a. )!a Veda Haccın'da Mekke ve Medine arasında devesinin üzerinde iken nazil oldu. Deve ( o zaman ) omuzunu aşağı eğdi ve Resulullah ( s.a.a. ) yere indi..." ( Kaynak ..Ed-Dürr'ül Mensur, c. 3, s. 4, )

            Yine İbn-i Cerir'in tariç ettiği bir rivayete  Rabbi İbn-i Ense diyor ki:

            "Mâide suresi Hz. Resulullah'a ( s.a.a. ) veda haccı yolunda bineğine bindiği bir zamanda nazil oldu. Vahyin ağırlığında o  binek yere yatarak Resulullah ( s.a.a. )'ı yere indirdi." Aynı kaynak.

            Yine Ebu Ubeyde'nin tahriç ettiği bir hadiste de Zemuret İbn-i Habib ve Atiye İbn-i Kays diyorlar ki Resulullah ( s.a.a. ) şöyle buyurdu:

            "Maide suresi Kur'ân'ın en son inen bölümüdür; onun  helal ettiği şeyleri helal ve haram ettiği şeyleri de haram olarak kabul ediniz. Ve yine aynı kaynak:


Tebliğ Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-1

İmam Ali (as): Hz. Peygamber ( s.a.a )in Hamisi ve Halifesi-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)