• Nombre de visites :
  • 2268
  • 13/5/2012
  • Date :

VAHİY -1

vahiy

Vahiy, Lügat'te tez işâret, remiz ve târiz yoluyla bir şeyi, halktan gizli olarak başkalrının  anlamıyacağı tarzda birisini uyarış, yalnız sesle, veyahut işâretle, yazıyla bir şeyi bildirmek, ilhâm ve elçilik anlamlarına gelir. Şeriatta, ( Allah'ın kanunlarında ) terim olarak, Allah tarafından melek vasıtasıyla, veyahut peygamber'e İlham edilerek, veyâhut da herhangi birşeyde, Allah'ın kelâmı, kudretiyle halk olunarak emir ve hükümlerin'in bildirilmesine denir. Kur'an'ın 42 ci. Süre-i Celile'nin ( Şürâ ) 51. ayeti kerimesinde kulun, Allah'la ancak vahiy yoluyla, yâhut perde ardın dan veyahut da Allah'ın izniyle gönderilen bir elçi vâsıtasıyla konuşabileceği beyân olunmaktadır ki âyet-i kerimedeki vahiy, ilham olarak yorumlanmıştır. Örnek;  "Zebür'un" Hz. Davut Peygamber'e ( a.s ) bu süretle, yani ilham edilerek verildiği, ağaçta kelâm halkederek, ve perde arkasından Hz. Müsâ Peygamber'e ( a.s. ) hitab edildiği, hitapta, ağacın, perde olduğu, Hz. Resülü Ekrem'eyse ( s.a.v. ), elçi yâni Cebrâil ( a.s ) vasıtasıyla Kur'ân'ı Mecid'in gönderildiğini söylenmiştir; vahyin bilinen meşhür olan tarzı da son tarzdır. ( El-Müfreddât-fi Garib'il-Kur'ân; s. 515-516 ; Mecma'ül-Beyan ; c.6; s. 37.) Kur'ân-ı Mecid'de altmışüç yerde vahiyden bahsedilmektedir. Bunlardan birinde, meleklere vahyedildiğ, yâni İlahi hükmün bildirildiği buyurulmaktadır. ( 8. Süre Enfâl, ayet 12 ) ( 20. Süre Tâhâ. Ayet 38. ayeti kelimesiyle 28 . Sürenin Kasas. Ayet, 7. Kerimesinde ) Müsâ Peygamber'in ( a.m. ) annesine vahyedilmesi, onun gönlüne ilham edilmesidir. Burda da görülüyor ki İlham sadece erkeklere değilde Allah'ın istediği zamanda kadınlara ilham'la konusa biliyor. Ayrıca Allah'ın kadınlara verdiği önem ve değerin ve aşamada olduğunu burda biz insanlarada kanıtlamış oluyor. 16. Süre-i Celilenin ( Nahl ) 68. ayet-i kerimesinde bal arısına, 41. Süre-i Celilenin ( Fussılat ) 12 ayet-i krimesinde göklere vahyedilmesi, bal arısına kovan kurmak, bal yapmak, göklere memur oldukları işleri görmek kaabiliyyetinin ihsânıdır.  ( 19. süre-i Celilesinde ) Meryem a.m. 11.ayet-i kavmine vahyi, işarette bulunmasıdır. ( 6. Süre-i Celilesinin En'âm 112 ve 121. ayet-i kerimelerinde insan ve Cin şeytanlarının birbirilerine vahiyleri, birbirilerini vesveseye düşürmeleri, birbirilerinin gönüllerinde şüphe ve vesvese vermeleri. ( 5. Süre-i celilesinin Mâide, 111. ayet-i kerimesinde ) Havâriyyün'a vahiy, İsâ Peygamber'in a.s.  vasıtasıyla Allah emrinin bildirilmesidir.( 42. Süre-i Celilesinin Şürâ ) yukarıda bildirdiğimiz 51. ayet-i kerimesinden sonra ki ayette mealen "İşte biz, emirlerimizle sana Rüh'u " yani Cebrâil'i gönderdik de vahyettik " buyurularak Hz. Peygamber'e ( s.a.v. ) ilahi emrin vahiy meleği olan Cebrâil'le ( a.s. ) gönderildiği açıklamaktadır.


Vahiy Ve Risalet (1)

Vahiy Nedir?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)