• Nombre de visites :
  • 874
  • 14/5/2012
  • Date :

Leylet-ul Mebit-2

leylet-ul mebit

Resulullah  ( s.a.v. ) , Kureyş'in planını Hz: Ali ( a.s. )'ye anlattı ve buyurdu:

"Bu gece benim yatağimda yatacak ve benim her her gece üzerime örttüğüm yeşil örtüyü üzerine örteceksin. Böylece onlar, benim yatakta yattığımı zannedecekler."

            İmam Ali ( a.s. ) bu emri aynen yerine getirdi. Kureyş'in memurları gecenin ilk saatlernden itibaren evi sardılar. Sabaha doğru kılıçlarla hücum ettiler. İmam Ali ( a.s. ) yataktan kalktı. Onlar, planlarının  yüzde yüz gerçekleştiğini zanederekn, Ali'yi karşılarında görünce çok sinirlendiler." Muhammed nerede?!" diye sordular. Hz. Ali buyurdu: "Onu bana teslim etmiştiniz de şimde benden istiyorsunuz?! Onu siz mecbur ettiniz de evini terk etti."

            Hz. Ali ( a.s. )'a  saldırdılar ve Taberi'nin nakline göre de onu dövdüler ve  Mescid'i Haram'a doğru sürüklediler. Kısa bir süre orada tuttuktan sonra serbest bıraktılar. Medine'ye doğru Resulullah'ı aramaya koyuldular. Peygamber Sevr Mağarası'nda saklanmıştı. ( İbn-i Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, c. 2, s. 124-128, Tahkik: Mustafa sakka, İbrahim Ebyari ve Abdulhafiz Şilbi, Kahire, Mektebetü Mustafa Babi el-Halebi, Hicri 1355; İbn-i Esir, el-Kamil Fi't-Tarih, c. 2, s. 102, Beyrut, Daru Sadır, Hicri 1399; Muhammed b. Sa'd, et-Tabakatu'l-Kubra, c. 1, s. 128, Beyrut, Daru Sadır; Şeyh Müfid el-İrşad, Kum, Mektebetü Basireti, s. 30; Hakim Nişaburi, el-Müstedrek Ale's- Sahihayn, c. 3, s. 4, Tahkik: Abdurrahman Mer'aşi, birinci baskı, Beyrut, Daru'l-Marife, Hicri 1406; Muhammed b. Cerir Taberi,Trahu'l-Ümem ve'l-Müluk, c. 2, s . 244, Beyrut, daru'l-Kamısi'l-Hadis.)

            Kur'an-ı Mecid, Ali ( a.s. )'ın bu büyük fedekarlık örneğini övgüyle söz etmektedir:

            "İnsanlar arasında, Allah'ın rızasını kazanmak için canını satanlar vardır. Allah kullarına karşı şevkatlıdır." Bakara  Suersi: 207:

            Müfessirler, bu ayetin İmam Ali ( a.s. )ın  Leyletü'l-Mebit'te (Resulullah'ın yerinde yatmagecesinde ) yaptığı büyük fedakarlık hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. (İbn-i Ebil'l-Hadid, Şerh-i Nehcü'l-Belağa, c. 13, s. 262, birinci baskı, Kahire, Dary İhyai'l-Kütübi'l -Arabiyye, Hicri 1378; Muhammed Hasan Muzafer, Delailü's-Sıka, c. 2, s. 80, ikinci baskı, Kum, Mektebetü Basireti, Hicri 1395. Merhum Muzafer, Ehl-i Sünnet'in Sa'lebi, Kunduzi, Hakim gibi büyük Müfessir ve alimlerinden, bu ayetin Hz. Ali ( a.s. ) hakkında indiğini söylediklerini nakleder.) Hz. Ali ( a.s. )'ın kendisini de, Ömer'in, halife seçimi için tayin ettiği altı kişilik Şüra da bu büyük fedakârlığı hüccet olarak gösterek şöyle buyuruyor: "Allah aşkına söyleyin : Resulullah'ın sevr Mağarası'na gittiği o tehlikeli gecede onun yatağında yatan ve kendisini belaya siper eden ben değilmiydim??"

            Hepsi; "O, senden başkası değildi."dediler. ( Şeyh Saduk, Muhammed b. Babeveyh, el-Hısal, c. 2, s.560, Tashih ve tahkik: Ali Ekber Gaffari, Kum, Müessesetü'n-Neşri'l-İslami, Hicri 1402; Taberi,el-İhticac, c. 1, s. 75, Necfef, Matbaatu'l-Murtazaviyye, Hicri 1350. )

            Aslında biz cilt'ler dolu Ansiklopediler yazsak Hz. Muhammed ( s.a.v. )'mın Hz. İmam Ali ( a.s. )'mı kendisinden sonra hakkın halifesi seçildiğini yazlak sayısız ansiklopediler meydana gelir. Ne yazık ki Ehl-i Sünnet bir türlü buna inanmıyor. Onun için konumuz uzadıkça uzayacaktır, ve değişik belge ve kaynakların gösterilmesine çalışacağiz.

            Kur'ân'ı Kerim de çok sayıda Hz. Ali ( a.s. ) hakında ayet nazil oldu ve ayrıca Hz. Muhammed ( s.a.v. ) sayısız hadislerden kendilerinin vefatlarından sonra İmamet makamına bir zat İmam Ali ( a.s. ) olacağını ve onun imametime tastik edemeyenlerin hiç bir zaman kendilerine iman etmeyecekleri söylemiştir.


Leylet-ul Mebit-1

Peygamberin Ailesi ve Koruyucusu

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)