• صارفین کی تعداد :
  • 2026
  • 2/29/2012
  • تاريخ :

سينما ايران ( حصّہ دوّم )

سینما ایران

* مندرجہ ذيل الفاظ کو زباني ياد کريں -

1-  دستور ---------- حکم

2- رونق گرفت -------------- مشہور ہوئي

3- دوربين -------------- کيمرہ

4- شناختہ شد ---------------- پہچاني گئ

5- فيلم برداري ---------- فلم بنانا

6- ابتدا --------------- آغاز

7- کارگردان ------------- ڈائريکٹر

8- ساخت ------------------ بنانا

9- جايزہ ----------- انعام

10- دھہ فجر -------------- اسلامي انقلاب کي کاميابي کي سالگرہ پر دس روزہ جشن

 تمرين

سوال نمبر 1: با کلمات ذيل جاھاي خالي را پر کنيد -

وارد ، آغاز ، دربار ، جھان ، دريافت

1- سلمان در امتحان قبول شد و جايزہ ---------------- کرد -

2- سينما  ايران در ----------------------- شناختہ شدہ است -

3- ميرزا ابراھيم خان در ------------------ مظفر الدين شاہ قاجار بود -

4- در سال 1965  م در پاکستان تلويزيون ------------ بہ کار کرد -

5- پاکستان ماشين ھا را از خارج ------------------ مي کند -

سوال نمبر 2:  مندرجہ ذيل  سوالات کے جوابات ديں -

1- جشنوارہ ي بين المللي فيلم فجر در چہ زماني برگزار مي شود ؟

2- نام چند نفر از کارگردان معروف فيلم ايران را بنويسيد -

3- اولين فيلم بلند داستاني ايراني چہ نام دارد ؟ چہ کسي آن را ساخت ؟

4- دوربين فيلم برداري بنا بہ دستور چہ کسي وارد ايران شد ؟

5- سينماي ايران از چہ زمان رونق يافت -

6- نام چند فيلم جديد و معروف ايران را بنويسيد -

7- چند فيلم از آغاز سنماي ايراني را نام ببريد ؟

8 - آيا فيلم ھاي ايران در جشنوارہ ھاي بين المللي شرکت و جايزہ دريافت کردہ است ؟

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

سابقہ دروس کي امتحاني مشق