• Nombre de visites :
  • 706
  • 6/2/2012
  • Date :

    İslam İnkilâbı Muhafızları

islam inkilâbı muhafızları

Silahlı Askerî Kuvvetler ve  Silahlı Kolluk Kuvvetleri

  İran İslam Cumhuriyeti'nde silahlı  kuwetler iki ana gruba ayrılır: Silahlı askerî kuwetler ve silahlı kolluk  kuvvetleri. Silahlı askerî kuwetler "Ordu", "Islam Inkılabı  Muhafızları Ordusu" ve "Seferber Birlikler - Besîc -" den  müteşekkkil olup ecnebi güçlerin tecavüzlerine karşı İslam Cumhuriyeti nizamı  ve İran ülkesinin sınırlarını korumak ve bu ülkenin müslüman halkının hürriyet  ve bağımsızlığını savunmakla muvazzaftırlar.

  Silahlı kolluk kuvvetleriyse  "Polis", "Jandarma" ve İslam "İnkılâbı  Komiteleri" nden ibarettir ki bunlar da ülke dahilinde nizamı korumak,  emniyet ve asayişi sağlamakla sorumludurlar.

       İslam İnkilâbı Muhafızları Ordusu  (Sipah-i Pasdârân-ı İnkilâb-ı İslâmî)

      İslam İnkılâbı Muhafızları Ordusu,  doğrudan doğruya yüksek rehberlik makamının komutasında bulunan bir kurumdur.  Görev ve gayesi İslâmî İran İnkılâbı ve onun getirdiklerini korumak, ilâhî  hedeflerin   tahakkuku   yolunda yılmadan çalışmak, İran İslam  Cumhuriyeti kanunları doğrultusunda Allah'ın hüküm ve kanunlarının  hakimiyetinin yayılmasını sağlamak, diğer silahlı kuwetler birimleriyle elele  vererek İslam Cumhuriyeti'nin savunma sistemini takviye etmek, sivil halk  kuwetlerine askerî eğitim vermek ve onları teşkilâtlandırıp organize etmektir.

         Seferber Birlikler - Besîc -

        Ecnebilerin tasallutundan kurtulma ve  "İlâhî Devlet"e ulaşma yolunda yekvücut bir halde kıyam eden bir  millet, gerçekleştirdiği inkılâbı müdafaa gibi ağır bir görevi sadece ordu ve  İnkılâb Muhafızları'na yüklemez. Böylesine bir toplumda halkın tamamı inkılâbı  korumaya bizatihi hazır olup, bu gaye yolunda gerekli askerî eğitimleri görmeyi  bir vazife addeder.

        Bu nedenledir ki İmam -ra-  "İslâmî ülkede yaşayan herkes, aynı zamanda asker de olmalıdır"  buyurmuşlardır. Binâenaleyh İslam Cumhuriyeti anayasası, hükumeti; ordu ve  sabit İnkılâb Muhafızları kuwetlerinin yanısıra aynı zamanda ülkenin her ferdi  için islâmî kural ve yöntemler çerçevesinde ve gereğinde herkesin, İran İslam  Cumhuriyeti nizam ve ülkesinin silahlı müdafaasına daima hazır olabileceği bir  şekilde askerî eğitim görme imkan ve programlarını hazırlamakla da muvazzaf  kılmıştır. İran halkı "20 milyonluk ordu" denilen muazzam askerî gücü  oluşturabilme gayesiyle akın akın "Seferber Birlikler"e katılmaktadır.

Jandarma Kuvvetleri

        Yerleşim bölgeleri dışında ve  yollarda emniyet ve asâyişi sağlamakla görevli askerî silahlı kuvvet.

Polis

        Şehirde kamu düzenini, huzur ve  güvenliği sağlamakla yükümlü silahlı kolluk kuvvetlerindendir.

İslam İnkılâbı Komiteleri

        Hem şehirlerde, hem şehir dışında ve  yollarda polis ve jandarma kuwetleriyle birlikte ve onlarla omuz omuza islâmî  nizamı koruma ve ülkede asayiş ve güvenliği sağlama gayesiyle faaliyet gösteren  silahlı kolluk kuwetlerinden biri. Komiteler, inkılâbın zafere ulaşmasından  hemen sonra bütün ülke çapında kurulan ve üyeleri bizzat halk kitlelerinden  ibaret olan kuruluşların ilkidir.


İslam İnkılabına Yönelik kuşkuların Giderilmesi -2

Dünyanın Kurtuluş Hareketlerinin İslam İnkılabını Örnek Edinmeleri -2

İslam İnkılabına Yönelik kuşkuların Giderilmesi -2

Dünyanın Kurtuluş Hareketlerinin İslam İnkılabını Örnek Edinmeleri -2

Milletler İrana İlgi Duyuyor-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)