• صارفین کی تعداد :
  • 1941
  • 2/4/2012
  • تاريخ :

شعري از ديوان  امام خميني ( رح )   کي مشق

فارسی

مندرجہ ذيل جملوں کو زباني ياد کريں -

* ستمکشان ----------- ظلم سہنے والے

* جاويد ---------- جاويدان

*حيات ---------زندگي

* نشانگر ------------- علامت

*خويشتن ------------ وہ اپني

* افکار ------------ نظريات

* ستمگر ----------- ظالم

* پليد ------- ناپاک

* خام --------- کچا / فضول

* فتنہ جويان ---------- فتنہ انگيز

تمرين :

سوال نمبر 1: مندرجہ ذيل خالي جگہوں کو پر کريں -

1- در ايران نظام ------------- است -

2- دشمن از زندگي ------------ نااميد است -

3-نظام جمہوري نشانگر ------------ است -

4-روزي کہ عالم از ستمگران ---------- مي شود روز ----------- ما خواھد بود -

5- دشمن از --------------- خود آگاہ است -

 سوال نمبر 2- مندرجہ ذيل  الفاظ سے جملے بنائيں -

1- جاويد

2- ستمگر

3-فتنہ

4-جمہوري

5-پرچم

6- خام

 سوال نمبر 3- صفت و موصوف ھا را از درس پيدا کنيد -

 

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

يادي از  آفتاب ( حصّہ دوّم )