• صارفین کی تعداد :
  • 1982
  • 2/4/2012
  • تاريخ :

سابقہ دروس کي امتحاني مشقيں

فارسی

سوال نمبر 1- سوالات زير را جواب بدھيد - (10)

1- بزرگترين رياضي دان ايران  چہ کسي بود ؟

2- ابوريحان بيروني در چہ موضوعاتي کتاب نوشتہ است ؟

3- کتاب ابوريحان بيروني دربارہ آداب و رسوم مردم کدام کشور است ؟

4- اقبال در شعر خدا و انسان بہ کدام ساختہ ھاي انسان اشارہ مي کند ؟

5-انسان از زھر چہ چيزي درست مي کند ؟

سوال نمبر 2- با کلمات ذيل جملہ بسازيد ؟ (20)

1- خيابان

2-گلزار

3-نغمہ

4-گل

5- خودت

6-ماجرا

 7- آداب و رسوم

8-بيش

9- کسب علم

10 - استفادہ

سوال نمبر 3- جاھاي خالي را با ضماير شخصي کامل کنيد -(10)

1-پيغمبر اکرم صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم حق پيرو مرد را گرفت و بہ ------------ داد -

2-آيا ---------- در کتابخانہ بوديد ؟

3-من --------- را نمي شناسم -

4- عجب  ! ------------ رفتہ بود -------- نمي دانستم -

5- بچہ ھا بازي مي کردند و من ------------ را تماشا مي کردم -

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

تقويم