• صارفین کی تعداد :
  • 1809
  • 2/3/2012
  • تاريخ :

پچھلے دروس کي  امتحاني مشق  ( حصّہ دوّم )

فارسی

سوال نمبر 5:  مندرجہ ذيل کا اردو زبان ميں ترجمہ کريں -

1- ز دانش در بي نيازي بجوي

 و گر چند سختيت آيد بہ روي

2- فردوسي اخلاقي ترين چھرہ ادب فارسي و فرھنگ ايراني است -

3- انسان از راہ شعر با زيبايي ھا آشنا مي شود -

4- شاعر با کلمات زيبا پيام خود را بہ ما مي رساند -

سوال نمبر 6- خالي جگہوں کو پر کريں -

1- اثر عظيم فردوسي --------- است -

2- بسي --------------- بردم درين سال -----------

3- ز ----------------- بنالد دل -------------- و -----------------

4- توانا ---------------- ھر کہ ----------------- بود -

5- در کلام فردوسي داستانھاي ------------- ايران زندہ شد -

 سوال نمبر 7 ( الف ) با مصادر ذيل فعل امر و نھي بسازيد -

مصادر : خوابيدن ، انجام دادن

فعل امر

مفرد :

جمع :

 فعل نہي

مفرد :

جمع :

سوال نمبر 7 ( ب ) : جملہ ھاي زير را امر و نھي بسازيد -

- تو مرتب نماز مي خواني -

- شما دروغ نمي گوئيد -

سوال نمبر 8 : جاھاي خالي را پر کنيد -

1- ----------------                 ،  بزرگي تو نو مي رسونم

2- از خواھرت چہ خبر   ، --------------------------------------

3- متشکرم  ،------------------

4- -------------------------------، سر شما درد نکند

5- خستہ نباشيد   ،--------------------------

6- ساعت او شکست ؟ ، ---------------------------------

7- بفرمائيد نھار  ، -------------------------------------------

8- امري ندارين  ،-----------------------------------

9- خدا نگھدار ! ، ---------------------------------------

10 - رفتم زيارت  ،--------------------------------------

 

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

فردوسي کے درس کي مشق