• صارفین کی تعداد :
  • 602
  • 2/1/2012
  • تاريخ :

ابوريحان بيروني (440 -362 ) ہجري شمسي ( حصّہ دوّم )

ابوریحان بیرونی

درس ( ابوريحان البيروني ) کي مشق

مندرجہ ذيل الفاظ کو زباني ياد کريں -

* از گھوارہ تا گور  --------- پيدائش سے وفات تک

* کسب  ---------- حاصل کرنا

*فيلسوف -------- فلسفي

* دانشمند ------------ دانشور

* ھنوز -----اب

* دانش ----------- علم

سوال نمبر 1: جاھاي خالي را پر کنيد :

1- ابوريحان البروني در تمام زندگي بہ کسب ----------- و ---------- پرداخت -

2- ابوريحان بيروني ----- - ايران و دانشمند بزرگ ----------- است -

3- کتابھاي بيروني بعد از ھزار سال -----------

4- از ------------ تا --------- کسب علم کنيد -

5- من کتاب ھاي -------- تاريخ و ---- را خواندم -

6 - آيا من نادان ----------- ؟

سوال نمبر 2: مرکب توصيفي و مرکت اضافي را جدا کنيد -

کتابش - عمر دراز  - دانشمند  بزرگ - افتخار ايران - خانہ ي استاد - عمرت - زندگيش - استاد پير -

مرکب توصيفي :------------------

مرکب اضافي :-------------------

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

محاورہ ما بين خدا و انسان ( حصّہ دوّم )