• صارفین کی تعداد :
  • 769
  • 2/1/2012
  • تاريخ :

درس “ محاورہ ما بين خدا و انسان “ کي مشق ( حصّہ دوّم )

فارسی

 سوال نمبر مندرجہ ذيل سوالات کے جوابات ديں -

1- خدا جھان را از چہ  چيزي  آفريدہ است  ؟

2- انسان با پولاد ھا چہ چيزھاي ساختہ است ؟

3- اختراع انسان در مقابل شب چيست ؟

4- انسان از سنگ چہ مي سازد ؟

5- اقبال در شعر خدا و انسان بہ کدام آفرينش ھاي خدا را نام برد ؟

* با کلمات زير جملات بسازيد ؟

1- آفريد

2- قفس

3- نغمہ زن

4- نوشينہ

5- پولاد  

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

خود را معرفي کنيد