• Nombre de visites :
  • 1066
  • 2/11/2011
  • Date :

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-3

veda haccı ve gadir-i hum

Peygamber efendimiz şöyle devam buyurdu : “ “ Allah, benim emir sahibimdir ! Ben de müminler üzerine kendi nefislerinden ziyade emir sahibiyim ! Ben her kimin nefsi üzerine emir sahibi (mevlası) isem bu Ali o kişinin üzerine emir sahibidir (mevlasıdır) !!! “ Peygamber efendimiz bunları buyurduktan sonra hz.Ali’nin elini bırakarak iki elini havaya kaldırıp şöyle buyurdu : “ Ey Allah’ım ! Ali’yi böyle kabul edene Sen dost ol ve onu inkar edene de düşman ol !!! Ali’yi seveni Sen de sev ve onu sevmiyeni de Sen sevme ; Ali’ye yardımcı olana Sen yardımcı ol ve onu terk edenide Sen terket ; hakkı da Ali nerede olursa olsun onunla beraber kıl !!! Burada hazır olanlar hazır olmayanlara söylediklerimi bildirsin !!!”‌

Gadir-i Hum olayını tam metni ile veya muhtasar olarak nakleden muteber alimler sunlardır :Belazari “ Ensab’ul-Esraaf “İbin Kuteybe “ El-Ma’aarif “ ve “ El-İmamatu ves-Siyase “ ( Tarih el-Hulefa)Tabari “ Vilaye “ ve “ Tefsir “

İbin Zuvlaak el-Leysi el-Mısri “ Tarih Bağdaad “Hatib el-Bağdadi “ Tarih “İbin ‘Abdel-Birr “ İstiy’aab “Şehristani “ El-Milelu ven-Nihal “İbin ‘Asakir “ Tarih “Yakut el-Hamaviy “ Mu’cim el-Udbaa “İbn’ul-Esir “ Usud’ul-Ğaabe “İbin Ebil-Hadiid “ Serh Nehcul-Belaağa “İbin Hllikaan “ Vefiyat’ul-‘Ayaan “El-Yafi’i “ Meraat ec-Cinaan “

İbin Kesir es-Sami “ El-Bidayetu ven-Nihaye “ ve “ Tefsir “İbin Haldun “ Mukaddime... “Şemseddin ez-Zehebi “ Tezkiret’ul-Huffaaz “İbin Hacer el-‘Askalaani “ Tehzibu et-Tehzib “ ve “ El-İsaabe “Celaleddin es-Suyuti “ Durrel-Mensur “ “ Tarih el-Hulafe “ ...

Nureddin el-Halebi “ Sire “Ahmed ibin Hanbel “ Musned “ ve “ Menakib “İbin Maace “ Sunen “Tirmizi “ Sunen “Nesei “ Hasais “Ebu Ya’la el-Musuli “ Musned “Bağavi “ Sunen “Duvlabiy “ El-Kuna vel-Esmaa “Tahavi “ Muskil el-Aasar “Hakim “ Mustedrik “

İbin Munde el-İsfahani “ Teliif “Tabarani “ Mu’cim “Ebu Nu’aym el-İsfahani “Hilyet’ul-Evliya “Gazali “ Sırrul-‘Alemeyn “Heysemi “ Mecma’uz-Zevaid “Muttaki el-Hindi “ Kenz’ul-‘Ummmaal “Kurtubi “ Tefsir “Hatib es-Sebriyni “ Tefsir “Ebus-Su’uud “ Tefsir “Alusi el-Bağdaadi “ Tefsir “ (Bu hadisi nakleden daha nice muteber Ehli Beyt taraftarı olan alimler vardır...)

Peygamber efendimiz , hz.Ali’yi kendisinden sonra ümmeti üzerine emir sahibiolarak tebliğ ettikten sonra bütün hazır olan eshab, basta olmak üzere Ebu Bekr ve Ömer hz.Ali’yi bu makamı için tebrik etmislerdi.(1) Peygamber efendimizin bu tebliğinden sonra Cebrail aleyhisselam şu ayeti kerime ile inmişti:

“ Bu gün dininizi ve nimetimi üzerinize tamamladım ve İslam’ı size din olarak rıza gördüm.”‌ (Maide suresi : 3. Ayet)

Peygamber efendimiz bu ayeti aldığında söyle buyurdu : “ Allahu ekber ! Dinin ve nimetin bizim üzerimize tamamlanmasına ; Rabbimin benim peygamberliğime rıza göstermesine ve Ali’nin benden sonra emir sahibi olmasından dolayı Allah’a şükürler olsun !!!”‌ (2)


(1) Ahmed ibin Hanbel “ Musned “ ;Ebu Ya’la “Musned”‌ ; Gazali “ Sırrul-‘Alemeyn “ ; Fahreddin er-Razi “ Tefsir “ ; Hatib el-Bağdadi “ Tarih “ ;Muhibeddin et-Tabari “ Riyad’un-Nadara “ ve “ Zahair’ul-‘Ukba “ ; Munavi

“ Fayd’ul-Kadiyr “ ; İbin Semmaan “ El-Muvaafık “ ; İbin Hacer el-Heytemi “ Sava’ik el- Muhrika “ ; Mecliysi “ Bihar’ul-Envar “ ...

(2) İbin Cerir et-Tabari “ Velayet “ ; Hafız ibin Marduveyh el-İsfahani “ Tefsir “ Hafız Ebu Nu’aym el-İsfahani “ Ma nuzila minel Kuraan fi Ali “ ; Hafız Ebu Bekr Hatib el-Bağdaadi “ Tarih Bağdaad “ ; Hafız Ebu Sa’id es-Sicistani “ Velayet “ ; Ebul-Hasan el-Mağazili es-Safii “ Menakib “ ; Hafız Ebul-Kasım Haakim el- Hasakani “ Sevahid et-Tenziyl “ ; Hafız Ebul-Kasım İbin ‘Asakir “ Tarih “ ; Muvaffak el-Havarezmiy “ Menakib “ ; Ebul-Feth en-Natanziyyu “ Hasais el- ‘Aleviyye “ ; Sıbt ibin Cuvzi el-Hanefi “ Tezkiret’ul-Havvaas “ ; Seyh’ul-İslam el-Hammaveyni el-Hanefi “ Feraid es-Samatayn “ ; ‘İmadeddin İbin Kesir ed- Dimeski “ Tefsir “ ; Celaleddin es-Suyuti “ Durr’el-Mensur “ ; Mecliysi “ Bihar’ul-Envar “ ...

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-1

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-2

Gadir Gününün Fazileti

Gadir-i humda Mevla

Gadir, İmametin Sesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)