• صارفین کی تعداد :
  • 726
  • 9/16/2011
  • تاريخ :

خود را معرفي کنيد

فارسی

فارسی اردو

بهنام در تهران زندگي مي کند

بہنام تہران ميں رہتا ہے-
او در موزه ایران باستان راهنما است
او ساعت هفت صبح بیدار می شود
سپس لباس می پوشد و صبحانه می خورد
ساعت هفت و نیم از خانه خارج می شود
و به موزه میرود
او راهنمای بخش "بیش از اسلام"
در موزه اران باستان است
هر روز دانشمندان و جهان گردان زیادی
برای دیدار از موزه به آن جا میروند
بهنام آنها را به قسمت های مختلف موزه
می برد و در باره اشیاء موزه برایشان
توضیح میدهد
او عصرها در خانه کتاب می خواند

و یا تلویزیون تماشا می کند

او ساعت یازده شب می خوابد

 

پيشکش : شعبہ  تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

امتحاني مشق نمبر 3