• صارفین کی تعداد :
  • 653
  • 9/16/2011
  • تاريخ :

امتحاني مشق نمبر 3

فارسی

جمله بسازید.

1. ملّی

2. هنگام
3. سفره

4. تبریک

5. مهم

6. پدرش

7. نوروز

8. هدیه

9. دلش

10. روشن

 

پيشکش : شعبہ  تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

سفره هفت سين