• صارفین کی تعداد :
  • 628
  • 9/12/2011
  • تاريخ :

امتحاني مشق نمبر دو (درس سوّم و چهارم)

فارسی

س 1. جمله بسازید

1- شهر

2- جنوب

3- جشن

4- پول

5- روزه

6- آثار باستانی

7- صبحانه

8- معروف ترین

9- نویسنده

10- مۆسسه

س2: به سوالات زیر پاسخ دهید.
1- شما مجا زندگی می کنید؟

...............................
2- شغل شما چیست؟

...............................
3- آرامگاه شاه چراغ کجاست؟

.................................
4- شیراز چرا معروف است؟

...............................
5- آیا علی اکبر دهخدا نویسنده و شاعر هم بود؟

.....................................................
6- معروف ترین لغت نامه فارسی چه نام دارد؟

...................................................
7. از شیراز تا تهران چقدر راه است؟

.......................................
س 3: به زبان اردو ترجمه کنید.
1- حافظ شاعر معروف شیراز است.

.......................................
2- روز عید بچه ها لباس نو می پوشند.

..........................................
3- آیا شما نماز خوانده بودید؟

.........................................
4- ما ناهار خورده ایم.

.................................................

5- علامه اقبال (ره) شاعری بزرگ است.

س4: به فارسی ترجمه کنید.

1- میں نے سیب کهایا ہے۔

.............................................

2- کیا آپ سیر کیلئے گئے تهے  ؟
......................................
3- بچے نے قرآن کی تلاوت کی۔

.....................................
4. شاگردوں نے سبق پڑها تها.
........................................

5. نسرین نے خط لکها.

......................................

س 5. در جمله های زیر ماضی نقلی و ماضی بعید را مشخص کنید.

جمله ماضی نقلی ماضی بعید
ایرانی ها همیشه در مقابل دشمنان اسلام ایستاده اند
آتش درختان را سوزانده بود
برق، تاریکی را خاتمه داده است
من با دوستم صحبت کرده بودم
آیا شما نامه را پست کرده اید؟
تو کجا رفته بودی؟
بچه ها به مدرسه رفته اند.
هوشنگ به مار سنگ زده است
مادر غذا را پخته بود
من به پدرم هدیه داده ام

 

س 6: جاهای خالی را پر کنید. (ماضی بعید)

1. من شیر ...................... (خریدن)

2. ما دیروز صبح روزنامه ............ (خواندن)

3. آیا تو نقشه ایران را .............. (دیدن)

4. ما برای گردش به پارک ............. (رفتن)

5. بچه ها به خواب ................ (رفتن)

س 7 : مصدر خواندن را در ماضی بعید صرف کنید و به زبان اردو ترجمه کنید.

خواندن

* اول شخص مفرد دوم شخص مفرد سوم شخص مفرد اول شخص جمع دوم شخص جمع سوم شخص جمع
فارسی
اردو

 

پيشکش : شعبہ  تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

ماضي نقلي (ماضي قريب)