• Nombre de visites :
  • 1098
  • 20/8/2011
  • Date :

İkinci İmam Hasan Mücteba (as)-2

ikinci imam hasan mücteba (as)

"Eğer Muaviye ile savaşacak olsaydım, Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyt'inin temeli bütünüyle kazınır, özel dostlarımız ortadan kaldırılırdı. Muaviye hilâfete lâyık değil, aksine gasıp bir kişidir..."

Bu hak sözü işiten Muaviye ve batıl taraftarları rahatsız olup İmam'ı minberden aşağı çekip yere düşürdüler. Bunun sonucunda İmam'ın başı caminin direğine çarparak yaralandı... O günden itibaren Muaviye, Resulullah'ın (s.a.a) ciğer paresi olan o hazreti şehit etmek için çaba harcadı. Muaviye, Hıristiyan bir kişi olan özel tabibi İbn-i Asal- 'ın elmas parçasından hazırladığı zehri Medine valisi Mervan b. Hekem'e göndererek onu İmam'a içirmesini emretti. Mervan da İmam'ın zevcelerinden olan sefil Cu'-de'yi aldatarak Muaviye'nin gönderdiği altınlarla zehiri ona verdi ve Muaviye'nin, kendisini oğlu Yezid'e alacağını söz verdiğini de ona bildirdi. Cu'de zehiri alarak Fa-tıma-ı Zehra'nın (a.s) ciğer paresi olan o yüce zata içirdikten sonra İmam (a.s) kırk gün yürek yakıcı açılar çekerek şehid oldu... Ümmete farz olan Resulullah'ın saygısı bu mudur?!!!

İmam Hasan (a.s) birkaç defa zehir vermişlerse de etkili olmamıştı. Zalimler İmam'ın bir yerde rahat oturmasına bile engel oluyorlardı. Sonunda İmam (a.s) Medine-i Münevvere'den hicret etmeye mecbur oldu. Birkaç defa Musul'a ve Şam'a gitmiş, fakat zalim ve fasık Muaviye ve taraftarları İmam'ın peşine adamlar gönderip yemeğini zehirlemişlerdi. Sonunda Resulullah'ın (s.a.a) ciğer paresinin, Allah'ın nazar ettiği tertemiz kalbini yürek yakıcı zehirle parça parça ettiler. Allah'ın lâneti zalim kavmin üzerine olsun.

Şaşırılacak şey şu ki, bizim Ehlisünnet ulemasının inançlılarından bir grubu Muaviye gibi bir gaddarın, o zalim ve Ehlibeyt düşmanı olan habis kişinin taraftarı olup onun bütün kabahat ve çirkinliklerine birtakım mazeretler getirmişlerdir; Muaviye'nin bu küfrane girişimini Yezid'e istinat ederek onu temize çıkarmak istemişler ve zavallılar bu girişimlerinde dünya ve ahiretleri için hiçbir menfaatin olmadığını idrak etmemişlerdir.

Muaviye'nin bu cinayetini ve İmam Hasan Müçteba'yı (a.s) zehirlediğini bütün tarih kitaplarında görmek mümkündür. Fakat biz hak ve muhakeme erbabına, "Minen-u Kebir-i Şa'ranî, Uyûnu'l-Enbiya, Sefinetu'r-Rağıb, Mürû-cu'z- Zeheb, el-Beyan-u ve't-Tebyin, Ağani Kebir, Haya-tu'l-Heyevan, Kamusu'l-İslâm, Fıtratu'l-İslâm, İkdu'l-Ferid, Şerh-u Nehci'l-Belâğa (İbn-i Ebi'l-Hadid) adlı muteber kitapları incelemelerini tavsiye ediyoruz. İmam Hasan Müçteba (a.s) kırk altı yaşında, hicretin kırk dokuzuncu yılında dünyadan göçtü. -"Zulmedenler yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceklerini bilecekler."- İmam Hasan'ın (a.s) değerli evlâtları Hasan-ı Müsenna, Kasım, Zeyd, el-Hüseyin ve Ömer'di. İmam Hasan'dan (a.s), Hasan-ı Musenna'nın oğulları Abdullah-ı Mehz, İbrahim, Hasan-ı Müselles geriye kalmıştır; bunların anneleri İmam Hüseyin'in kızı Fatıma'dır. Anneleri Ümm-ü Valid olan Cafer ve Davut isminde diğer evlâtları da vardır. Zeyd'in evlâtlarının hepsinden evlât kalmış, Ömer'den evlât kalmamış, Hüseyin b. Hasan'dan ise, İmam Cafer Sadık'ın ölen oğlu İsmail'in annesi olan Fatıma isminde bir kız kalmıştır.


 İkinci İmam Hasan Mücteba (as) -1

İMAM HASAN (a.s.)

İmam Hasan (a.s) Ve İmamet Sorumluluğu

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.)

İmam Hasan (as)’ın Faziletleri ve Siresi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)