• Nombre de visites :
  • 1184
  • 16/7/2011
  • Date :

Kâim El-Mehdi (af)-2

kâim el-mehdi (af)

On İkinci İmam, Zamanın Sahibi, Kâim El-Mehdi (af)

Zamanın imamı "İmam Mehdi" (a.s), değerli babasının hayatında Samirra şehrinde bir süre zahir olduktan sonra babası Hasan Askerî şehid olunca, peygamberlik mirası ve imamet vasiyeti, zamanın imamı olan o hazrete ulaştı.

Allah'ın hikmeti imamet silsilesinin kıyamete kadar sürdürmeyi ve korumayı gerektirmekteydi.

Çünkü Resulullah'tan sonra on iki imamın olması gerekiyordu. Bu sayı ne eksilir ve ne de artar. Çünkü Resulullah (s.a.a), Sahih-i Buharî ve Sahih-i Müslim'de nakledilen bir hadiste şöyle buyurmuştur:

"Benden sonra halifelerin sayısı on ikidir; onların hepsi Haşimoğulları'ndandır."

İşte bu nedenle de İmam Mehdi'ye, zalim düşmanların tasallut ve ihanetinden gizlenmeyi emretmiştir. İmam Meh-di de (a.s) iki türlü gaybete çekilmiştir. Birisi özel ashabı, izleyicileri ve elçileriyle irtibat kurduğu küçük gaybet (gaybet-i suğra), diğeri ise zuhur edinceye kadar sürecek olan büyük gaybet (gaybet-i kübra)’tir.

Bu büyük gaybette de özel ashabından birçok değerli kişiler İmam'ı görmüş ve günümüzde de görmektedirler. Günümüzde o hazretin yanında belli bir sayıda vezirleri ve elçileri vardır. Bu sayı üç yüz on üçü tamamladığında İmam zuhur edecektir.

İmam Mehdi (a.s), Mekke'de Rükünle Makam arasında zuhur ederek âlemi zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi hak ve hakikatle dolduracaktır. O, bütün âlemi davet edecek, insanlar doğu ve batının en uzak noktasından "leb-beyk" diyerek davetini kabul edeceklerdir.

Elinde Hz. Musa'nın asası, parmağında Hz. Süleyman'ın yüzüğü olacaktır. Mekke'den Medine'ye gelecek, Resulullah'tan sonra İslâm dininde ortaya çıkan bidatlerin kökünü kazıyacak, terse çevrilmiş olayları ve bütün kötülükleri ortadan kaldıracaktır. Kufe'ye giderek Kufe mescidini tamir edecek, gökten yere inen Hz. İsa (a.s) da o hazrete uyacak ve Allah Teala'nın irade ettiği kadar yeryüzünü nur ve hidayetle aydınlatacaktır...

Evet, kısaca beyan ettiğimiz bu kanaat ve ikrarımızla Resulullah'ın Emirü'l-Müminin Ali'yi tavsiye ederek hakkında, "Ey Ali! İman bakımından halkın en üstünü ve yakin bakımından en yücesi ahir zamanda gelen, Peygamber'i görmeyen ve hüccetin de kendilerinden gayıp olduğu hâlde, beyaz üzerindeki siyaha, yani kağıt üzerine yazılmış olan hadislere inanan kavimdir." buyurduğu kavmin bireylerinden olmayı niyaz ediyorum.

Evet, biz İmam-ı Zaman'ı ve Âl-i Muhammed'in Kâimi'nin (Allah'ın salât ve selâmı onların üzerine olsun) zuhurunu büyük bir hasretle beklediğimiz bir hâlde bu kitabımızı bitirerek bunu İmam-ı Zaman'ın yüce zuhuruna naçiz bir hediye olarak İmametin ayaklarının toprağına sunuyorum.

Noksan olan amel ve hareketlerimizle birlikte, kâmil olan iman ve ihlâsımızın imamet katında ve hazretin huzurunda kabul olacağını ümit ediyorum.


Kâim El-Mehdi (af)-1

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 1

Zuhur ve İdeal Toplum

Mehdilik İnancı ve Dünyanın Geleceği

Hz. Mehdinin (a.f.) İmameti ve Şianın Kelami Görüşleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)