• Nombre de visites :
  • 480
  • 2/6/2011
  • Date :

?ranla sava??rsa ?srail yok olur!

iranla sava??rsa israil yok olur!

 Siyonist Mossad casusluk te?kilat?n?n eski Ba?kan? Dagan bir güvenlik Konferans?nda, ?ran'a sava? açma konusunda uyar?da bulunarak "?ran'?n nükleer program?n? durdurmak art?k hayal oldu. ?ran'la sava??rsa ?srail'i yok olur" dedi. ??galci ?srail'in casusluk te?kilat? Mossad'?n eski Ba?kan? Mari Dagan Tel Aviv'de düzenlenen bir güvenlik Konferans?nda yapt??? konu?mada "?srail, ?ran'a hava sald?r?s? düzenleyip de bu ülkeyle sava?a girdi?i takdirde ?ran kar??s?nda direnemez !" uyar?s?nda bulunarak ,"Daha da beteri, amaçlad??? hedeflere ula?amayaca?? gibi ?ran kar??s?nda büyük bir hezimet ve yenilgiye de u?rar ve belki de bu, ?srail'in sonu olur. ?ran b?lgedeki hiçbir ülkeye benzemez, bunu ?srail'in üst düzey yetkilileri de art?k çok iyi biliyor!" dedi.

Siyonist ?srail'in istihbarat eski ba?kan? General Dagan "?ran'a sald?r? ancak en son seçenek olabilir ki, o da zaten ?srail'in intihar? olur. Zira halen ?srail, ?ran'a kar?? direnebilecek yeteri kadae askeri donan?ma sahip de?il" dedi.

Mossad eski Ba?kan? Dagan konu?mas?n?n devam?nda, ?srail'in ?slami ?ran'?n nükleer program?n? dururma plan?n?n art?k bir hayale d?nü?tü?ünü vurgulayarak "?srail yapabilece?i tek ?ey ?imdilik bu ilerleme sürecini a??rla?t?mak ve ?ran kar??s?nda alttan almak" ifadesini kulland?.

Dagan ayr?ca "?ran'a askeri sald?r? tezini savunanlara ben ?unu s?yleyeyim ki, b?yle bir sava? oldu?u takdirde ?srail'i içinden ç?kmayaca?? bir alana sokmu? oluruz ve büyük bir ihtimalle ?srail yok olmaya do?ru gider. Ben bunlar? s?ylemeyi kendime bir g?rev biliyorum. ?ran'a sald?rmak asla mant?kl? de?il" uyar?s?nda bulundu.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)