• Nombre de visites :
  • 3268
  • 2/6/2011
  • Date :

Hz. Alinin Dilinden Hz. Fat?ma

hz. alinin dilinden hz. fat?ma

Resulullah (saa) k?z Fat?ma’ya ??yle buyurdu: “Peygamberlerin en hay?rl?s? bizdendir, o da senin baband?r. Vasilerin en hay?rl?s? bizdendir, o da senin kocand?r. ?ehitlerin en hay?rl?s? bizdendir, o da baban?n amcas? Hamza’d?r. ?ki kanad? olup da onlarla cennette istedi?i ?ekilde uçan bizdendir, o da baban?n amcas? o?lu Cafer’dir. Bu ümmetin iki torunu ve cennet gençlerinin seyyidleri bizdendir, onlar da senin çocuklar?nd?r. Mehdi de bizdendir, o da senin çocuklar?ndand?r.”[1]

Bir kad?n? en iyi bilen ki?i kocas? oldu?undan onun tan?nmas? için en üstün yol, kad?n?n kocas? taraf?ndan tan?t?lmas? ve tarif edilmesidir. Koca, kar?s?n? onu dünyaya getiren anne ve babas?ndan bile daha iyi tan?r. Yine koca kar?s?n?n kimsenin g?rmedi?i davran?? ve dü?üncelerini, iyi ve k?tü huylar?n? daha yak?ndan bilir. Dolay?s?yla Hz. Ali (a.s) e?i Hz. Zehra’y? (s.a) tam olarak tan?makta ve do?al olarak herkesten daha iyi onu anlatarak tarif edebilir.

Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin Hz. Fat?ma hakk?nda çok s?zleri vard?r. Ancak burada bunlardan sadece ikisiyle yetinilecektir:

Hz. Ali (a.s) ilk s?zünü evlili?inin ilk gününün sabah?nda Peygamber efendimizin sorusuna verdi?i cevapta s?ylemi?tir. Allah Resulü evlili?in sabah?nda damada e?ini nas?l buldun? diye sordu. Hz. Ali: “Allah’a itaat konusunda en iyi yard?mc?d?r.” Dedi.

?kinci s?zünü Hz. Zehra’n?n ?mrünün son saatlerinde s?ylemi?tir. Hz. Zehra (s.a) ?mrünün son saatlerinde Hz. Ali’yle halvet etti?inde Hz. Ali, Hz. Fat?ma’ya: “Ne istiyorsan bana vasiyet et” dedi. Hz. Fat?ma cevaben ??yle buyurdu: “Ey amcam o?lu! Ben ya?am?m boyunca asla sana yalan s?ylemedim, arkan s?ra sana ihanet etmedim ve sana kar?? muhalefete kalk??mad?m.” Hz. Ali (a.s) ??yle buyurdu: “Maazallah, sen b?yle bir hataya dü?mekten münezzehsin. Senin Allah’? tan?man, iyili?in, takvan ve Allah’tan çekinmen bana muhalefet etmenden daha yücedir. Senden ayr?l?k bana çok ac?d?r. (Biharu’l- Envar, c. 43, s. 91)  

 Hz. Ali daha evlili?inin ilk gününde Hz. Fat?ma’y? Allah’a itaat etme konusunda en iyi yard?mc? olarak tan?tmaktad?r. Hz. Ali’nin kulland??? ?u cümle: “نعم العون علي طاعة اللَّه” k?sa ama içeri?i oldukça yüksektir. Bu cümlede evlili?in amac?n? aç?klayarak; Allah’a ibadet etme yolunda e?in yard?mlar?n?n olmas? gerekti?inin alt?n? çizmektedir. Allah’a itaat etme konusunda Hz. Zehra’n?n en üstün bir numune oldu?unu bu cümlesiyle beyan etmi?tir. ?mrünün son anlar?ndaki s?zlerinde de Hz. Zehra’n?n iyili?ini, takvas?n? Allah’a kar?? olan ha?yetini ?verek onu teyit etmi?tir. Bu s?zlerden anla??l?yor ki Hz. Fat?ma ?mrü boyunca kocas?na Allah’a itaat etme konusunda engel olmad??? gibi bu konuda ve a??r bir sorumluluk olan velayet konusunda kocas?n?n yar ve yard?mc?s? olmu?tur. 


[1] et-Tüsteri el-Mera?i “?erh-i ?hkak’ul Hak” c.13, s.109

?nsan ?eklinde Bir Huri Hz. Fat?ma (a.s)

BABASININ ANNES?

Hz. Fat?ma’n?n (a.s.) Faziletleri

Mazlumiyet Anas?

Fat?ma’n?n (a.s) Gazab?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)