• Nombre de visites :
  • 1706
  • 2/6/2011
  • Date :

Takva Sahibi Olmak-1

takva sahibi olmak

Binâs?n? takva (Allah'a kar?? gelmekten sak?nmak) ve onun r?zas?n? kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hay?rl?d?r, yoksa binas?n? ç?kmeye yüz tutmu? bir yar?n kenar?na kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ate?ine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler toplulu?unu do?ru yola erdirmez.(Tevbe- 109)

Ey iman edenler! Siz ba?ba?a gizlice konu?tu?unuz zaman, günah, dü?manl?k ve peygambere isyan? konu?may?n. ?yilik ve takvay? konu?un ve huzuruna toplanaca??n?z Allah'a kar?? gelmekten sak?n?n.( Mücadele-9)

Nefse ve onu düzgün bir biçimde ?ekillendirip ona k?tülük duygusunu ve takvas?n? (k?tülükten sak?nma yetene?ini) ilham edene andolsun ki, nefsini ar?nd?ran kurtulu?a ermi?tir.(?ems-9)

As?l giydirilmek istendi?imiz elbise,büründürülmek istendi?imiz tip ve manevi bir gururla ta??mam?z istenilen g?rünüm Takva aksesuar?d?r komple olarak. O ?ylesine bir unvand?r ki. hiçkimse onu senden ne oylamayla, ne darbeyle nede silah gücüyle alamaz.onu isterse z?ndanlara mahkum etsinler, isterse sürgünlere g?ndersinler ya da ars?z medya komedyenlerinin o günlük mizahi sütunlar?na konu etsinler . farketmez

takva ve takval?n?n ta??d??? misyonun ulvili?inden zerre kadar eksiltemezler.Zira o ?yle kolayca kopar?l?p sahibinden ayr??t?r?lacak bir parça de?ildir .

Bir insan?n zorbal?kla elinden her ?eyini almak mümkün ,vücudunun her hangi bir organ?n? kesip, parçalay?p ,ay?rmak mümkün fakat iman? ve takvay? ondan ay?ramazs?n?z  kendisi vazgeçmedi?i sürece.  

??te onun içindirki yüce kitab?m?z Kuran-? Kerim'in Araf suresi ayet 26 da buyuruldu?u üzere en iyi elbisenin takva elbisesi oldu?u beyan edilmi?tir.  Acaba onun belli ba?l? herhangi bir rengi,motifi ve deseni varm?d?r? diye hakl? olarak soranlar olabilir.

Tabiidir ki insan anlayamad??? bir ?eyi merak edip sorar onun o masumane soru?u kadar güzel bir ?ey olamaz. Zira bir hadisi ?erifte  ya ??reten olun yada ??renen.Uçüncüsünden olmay?n diye buyurulmu?tur. ??te b?ylesi samimi merak edipte soranlara doyurucu ve ikna edici cevaplar verilmesi gerekir.

Evet benim ey de?erli karde?im! seni, beni hepimizi yaratan kadiri mutlak olan o yüce ALLAH bütün kullar?n? kendilerine bah?etti?i ?mrürleri boyunca her an? hayatlar?n? bir imtihan ve s?nama a?amas? halinde dizayn etmi?tir.soludu?umuz her bir     nefesin bile hesab?n? mutlaka verece?imize g?re .Sorumluluktan kaç?? diye bir ?ey s?z konusu olamaz.

??te bunun idrakinde olan herkes ve her iman sahibi asl?nda iman?n? nazardan korur gibi korumas? ve kollamas? gerekir.Amand?r iman?ma zerre kadar halel gelmesin diye adeta k?l? k?rk yarar,su yerine kan içer , çekmekte oldu?u s?k?nt? ve dertlerinin ?ikayetini Rabbinden ba?ka kap?lara asla ve asla havale etmez,neler çekti?ini yüce mevladan gayri kimseler bilmez.?çi ile d??? ayn? olur ,Gazab?. Adaleti g?zetme ve uygulama   a?amas?nda hiçbir zaman iman? n?n ?nüne geçmez.Asl?nda iman için say?labilecek say?s?z menk?be ve aksesuar vard?r .Biz sadece akl?m?za gelenlerle yetindik. Diyebiliriz.


TAKVA (2)

TAKVA (1)

TAKVA VE BUYUK GUNAHLAR

Birbirinizi Takvaya Davet Ediniz

Takva ve De?erli A?amalar?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)