• Nombre de visites :
  • 1177
  • 31/5/2011
  • Date :

Allah? Ho?nut Eden ?eyler

allah? ho?nut eden ?eyler

1-Allah’a itaat etmek,

2-Günah ehlini sevmemek,

3-Fakirlere ikramda bulunmak,

4-Allah kullar?na her daim iyilik ula?t?rmak,

5-S?la-i rahimde bulunmak,

6-Allah’tan ?srarla bir ?eyler dilemek, yalvarmak,

7-Her daim dürüst olmak ve emanete sad?k kalmak,

8-Di? f?rçalamak,

9-?lümü çokça yâd etmek,

10-Hz. Fat?ma (sa) tespihat? yapmak. [ 34 kez Allâh-u ekber, 33 kez elhamdulillâh ve 33 kez subhânallâh demek ]

“?man edenler ve salih amellerde bulunanlar için korkup-sak?nd?klar?, iman ettikleri ve salih amellerde bulunduklar?, sonra korkup-sak?nd?klar? ve iman ettikleri ve sonra (yine) korkup-sak?nd?klar? ve iyilikte bulunduklar? takdirde (yasaklanmadan ?nce) dedikleri dolay?s?yla bir sorumluluk yoktur. Allah, iyilik yapanlar? sever.” (Maide Suresi 93)

??te bunlar?n kar??l???, Rablerinden ba???lanma ve içinde ebedi kalacaklar?, alt?ndan ?rmaklar akan cennetlerdir. (B?yle) Yap?p-edenlere ne güzel bir kar??l?k (ecir var.) (Al-i ?mran Suresi, 136)

“…?üphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever." (Bakara Suresi, 222)

“... Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolay? ne gev?eklik g?sterdiler, ne boyun e?diler. Allah, sabredenleri sever.” (Al-i ?mran Suresi, 146

“… art?k Allah"a tevekkül et. ?üphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Al-i ?mran Suresi 159)

“... ?üphesiz Allah, adil olanlar? sever.” (Hucurat Suresi, 9)

“?üphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmi? bir bina gibi saf ba?layarak mücadele edenleri sever.” (Saff Suresi, 4)

“Hiç ?üphesiz Allah, mü"minlerden -kar??l???nda onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlar?n? ve mallar?n? sat?n alm??t?r... (Bu,) Tevrat"ta, ?ncil"de ve Kur"an"da O"nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah"tan daha çok ahdine vefa g?sterecek olan kimdir? ?u halde yapt???n?z bu al??veri?ten dolay? sevinip-müjdele?iniz. ??te "büyük kurtulu? ve mutluluk" budur.” (Tevbe Suresi, 111) [1]

 “Sen af (veya kolayl?k) yolunu benimse, (?slam"a) uygun olan? (?rfü) emret ve cahillerden yüz çevir.” (Araf Suresi, 199) Bir ba?ka ayette Allah, "... affetsinler ve ho?g?rsünler. Allah"?n sizi ba???lamas?n? sevmez misiniz? Allah, ba???layand?r, esirgeyendir." (Nur Suresi, 22) ?eklinde buyurmaktad?r. Kuran ahlak?ndan uzak ya?ayan kimseler için affetmek son derece zordur. Cünkü yap?lan bir hata kar??s?nda hemen ?fkeye kap?l?rlar. Ancak Allah müminlere affetmenin daha güzel bir davran?? oldu?unu bildirmi?tir: “K?tülü?ün kar??l???, onun misli (benzeri) olan k?tülüktür. Ama kim affeder ve ?slah ederse (dirli?i kurup-sa?larsa) art?k onun ecri Allah"a aittir...” (?ura Suresi, 40) ... Yine de affeder, ho? g?rür (kusurlar?n? yüzlerine vurmaz) ve ba???larsan?z, art?k elbette Allah, ba???layand?r, esirgeyendir. (Te?abün Suresi, 14) Kuran"da "Kim sabreder ve ba???larsa, ?üphesiz bu, azme de?er i?lerdendir." (?ura Suresi, 43) ayetiyle de affetmenin üstün bir ahlak ?zelli?i oldu?u haber verilmektedir. Dolay?s?yla müminler affedici, merhametli, ho?g?rülü davrananlar ve Kuran"da bildirildi?i gibi onlar, "?fkelerini yenenler ve insanlar(daki haklar?n)dan ba???lama ile (vaz)geçenlerdir." (Al-i ?mran Suresi, 134) 


[1]- “Ehlibeyt ??retisi Dualar ve K?sa Sureler” kitab?ndan al?nt?d?r.

ALLAH SEVG?S?

ALLAHA G?DEN BAZI YOLLARIN ACIKLANMASI

Allah?n Varl???-3

SAMED

G?zler Onu G?remez

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)