• Nombre de visites :
  • 1124
  • 31/5/2011
  • Date :

?mam Ali-ul Naki (as)-2

imam ali-ul naki (as)

?lim ve Bilgisi

?iî olan Taberî diyor ki:

“Memun, k?z?n? ?mam Cevad (a.s)’la evlendirmeye karar verince, Beni Abbas kabilesi büyükleri toplanarak ondan b?yle bir i?i yapmamas?n? istediler. Memun onlara cevaben ??yle dedi:

“Allah’a and olsun ki o, Allah, Resulullah ve onun sünnet ve ahkam? hakk?nda hepinizden daha alim ve daha bilgilidir.”[1]

Memun’un ?mam (a.s)’a Sayg?s? ve ?htiram?

?eyh Mufid (r.a) ??yle diyor:

Memun, ?mam Muhammed Taki (a.s)’?n ya?ta küçük olmas?na ra?men onda g?rmü? oldu?u fazilet, ola?an üstü ilim, hikmet, edep ve kendi zaman?n?n ?eyhlerinin e?it olamayaca?? akl?n?n kemalinden dolay? ona hayran olmu?tu. ??te bundan dolay? k?z? Umm-ü Ferve’yi onunla evlendirdi ve onu ?mam (a.s)’la birlikte Medine’ye g?nderdi. Memun, haddinden fazla ?mam (a.s)’a ikram ve ihtiram ederek onun makam ve ?ahsiyetini yüceltiyordu.”[2]

Hz. Musa ?le Hz. ?sa’ya Benzemesi

?mam R?za (a.s) ashab?na buyurdular ki:

“Benim için, denizleri yaran ?mran o?lu Musa’ya ve annesi onu do?urmakla kutsalla?an ve tertemiz yarat?lm?? olan Meryem o?lu ?sa’ya benzer bir evlât dünyaya geldi.”[3]

Esmerli?i

?bn-i ?ehra?ub diyor ki:

“?mam Muhammed Taki (a.s) çok esmerdi (bu?days? bir rengi vard?). ?üpheciler, o Mekke’de oldu?u s?rada onun hakk?nda ?üphe etmeye ba?lad?lar. Bundan dolay? onu, fizyonomi (iz takibi) uzman?na g?sterdiler. Onlar, ?mam’a bakt?klar?nda yüz üstü yere kapand?lar. Daha sonra kalkarak ??yle dediler: “Yaz?klar olsun size, bu inci (nur saçan) y?ld?z? ve parlayan nuru bizim gibilere mi sunuyorsunuz?”[4]

?ia’n?n ?efaatçisi

Resulullah (s.a.a) buyurmu?tur ki:

“... Allah-u Teala, Hüseyin’in sulbünde, mübarek, pâk, tertemiz ve be?enilmi? bir nütfe karar k?lm?? ve onu Muhammed bin Ali (Muhammed Taki) olarak adland?rm??t?r. ??te O, ?iilerinin ?efaatçisi ve ceddinin ilminin varisidir. Onun için apaç?k bir ni?ane ve pek ayd?n bir hüccet (delil) vard?r.”[5]

?mam (a.s) Aç?s?ndan Can ve Mal

Ravi diyor ki:

?mam Muhammed Taki (a.s) için g?türülmekte olan çok de?erli bir kuma? yolun yar?s?nda çal?nd?. Kuma?? g?türmekle sorumlu olan ?ah?s, bir mektup yazarak olay? ?mam’a bildirdi. Bunun üzerine ?mam (a.s) kendi mübarek yaz?s?yla ??yle bir mektup yazd?:

“Bizim can?m?z ve mal?m?z, Allah’?n tatl? ba???lar?ndan ve emanet edilen ?dünçlerindendir. Diledi?i ?eyden, bizi memnunluk ve ho?nutlukla faydaland?r?r. Diledi?i ?eyi de, ecir ve sevap kar??s?nda bizden al?r. O halde kimin sab?rs?zl??? sabr?na galip gelirse, ecri yok olur. Biz bu durumdan Allah’a s???n?yoruz.”[6]


[1] - Avalim’ul- Ulum, C. 23, S. 525, H. 2.

[2] - ?r?ad, S. 619.

[3] - Bihar, C. 50, S. 15, H. 19.

[4] - Menak?b-i Al-i Ebî Talib, C. 4, S. 387.

[5] - Avalim’ul- Ulum, C. 23, S. 218.

[6] - Tuhaf’ul- Ukul, S. 951, H. 3.

?mam Ali Naki (as)nin K?sa S?zleri-2

?mam Ali-ul Naki (as)-1

?mam Ali Naki (as)nin K?sa S?zleri-1

?mam Hadi (as) ve ?randaki ?ialar?-2

?mam Hadi (as) ve ?ran daki ?ialar?-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)