• Nombre de visites :
  • 663
  • 31/5/2011
  • Date :

?randan Nato sald?r?s?na k?nama

irandan nato sald?r?s?na k?nama

 ?slami ?ran D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü Ramin Mihmanperest, Nato güçlerinin Afganistan’?n Hilmend eyaletine düzenledi?i hava ak?n?n? ve masum insanlar? katletmesini k?nad?. Afganistan’da ecnebi güçlerin on y?ll?k varl???n? hat?rlatan s?zcü Mihmanperest, radikalizmin t?rmanmas?, ?iddet olaylar?n?n artmas? ve uyu?turucu madde üretiminin tavan yapmas? ve ?zellikle sivillerin katledilmesinin, Nato’nun Afganistan’daki varl???n?n getirileri oldu?unu belirtti.

Nato askerlerinin çok kez masum Afgan halk?n? katletti?ini belirten s?zcü, savunmas?z halk?n Nato güçlerince ?ldürülmesi, Afgan halk?n?n ecnebi güçlerin bir an ?nce bu ülkeden çekilmesi ile ilgili taleplerini güçlendirdi?ini vurgulad?.

Mihmanperest ayr?ca, Nato güçlerinin en son Afganistan’?n Hilmend eyaletine düzenledi?i hava ak?n?n? ve masum insanlar? katletmesini k?nad?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)