• Nombre de visites :
  • 409
  • 31/5/2011
  • Date :

Türkiye ile ?ran aras?nda isti?are g?rü?meleri

türkiye ile iran aras?nda isti?are g?rü?meleri

Türkiye D??i?leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? Halit Cevik, ?ran D??i?leri Bakan? Yard?mc?s? Muhammed R?za Rauf ?eybani ile b?lgede ya?anan son geli?meleri g?rü?tü. Ust düzey bir heyet ba?kanl???nda Tahran’a resmi bir ziyaret gerçekle?tiren Cevik, ?ran D??i?leri Bakan? Yard?mc?s? ?eybani ile bir araya geldi.

G?rü?mede taraflar ikili, b?lgesel ve uluslararas? meselelerde düzenli siyasi isti?areye vurgu yapt?.

?ki diplomat ayr?ca ikili ili?kilerin düzeyi iki taraf?n kar??l?kl? ç?karlar?na hizmet etti?ini ve b?lgede güvenli?in artmas?na vesile oldu?unu vurgulad?.

G?rü?mede iki ülkenin bu tür isti?arelerin düzenli bir ?ekilde sürdürülmesi için takip etti?i programlar üzerine mutabakat sa?land?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)