• Nombre de visites :
  • 2037
  • 31/5/2011
  • Date :

?mam Ali Naki (as)nin  K?sa S?zleri-2

imam ali naki (as)nin  k?sa s?zleri

?mam buyurdular:

"Andolsun Allah'a ki (bu s?vmelerin) size bir yarar? yoktur; fakat Allah bu i?le suçsuzlar? k?tüledi?iniz için sizi cezaland?racakt?r. Ey Hasan, bilmiyor musun, dünyada ve ahirette mükâfatland?ran, cezaland?ran ve amellerin kar??l???n? veren Allah't?r?

"Evet,  ey benim mevlam." dedim.

Buyurdular ki:

"Art?k bir daha tekrarlama ve günlerin Allah'?n hükmünde bir rolü oldu?una inanma."

-"Evet, ey benim efendim" dedim.

7- Kim Allah'?n, hile ve elemli cezas?ndan emin olursa, tekebbür eder; ?yle ki, sonunda O'nun kazas?na ve geçerli emrine duçar olur. Kim de, Allah tarf?ndan aç?k bir delil üzere olursa, dünya musibetleri, bedeni do?ran?p parça parça edilse bile ona kolay gelir.

8- Davud-u Sarmî ??yle diyor:

?mam aleyhi's-selam  bana birçok i?ler emretti ve sonra buyurdu ki: "S?yle bakal?m ne diyeceksin?" Ben, Hazretin buyurdu?unun ayn?s?n? ezberlememi?tim. Derken, ?mam hazretleri hokka kalemini ç?kar?p ??yle yazd?lar:

"Bismillahirrahmanirrahim, in?aallah hat?rlar?m, i? Allah'?n elindedir."

Bu esnada ben gülümsedim.

-"Neden gülümsediniz?" diye sordu.

-“Hay?rd?r” dedim.

"S?yle bakal?m." buyurdu.

Dedim ki: Can?m sana feda olsun, bir hadisi hat?rlad?m da ondan; ??yle ki bir gün ashab?m?zdan biri, ceddiniz Hz. R?za aleyhi’s-selâm’dan ??yle nakletti: Hz. R?za aleyhi’s-selâm, bir ?ey emretti?inde, "Bismillahirrahmanirrahim, in?aallah hat?rlar?m" diye yaz?yordu; ben de bu yüzden gülümsedim.

Sonra ?mam buyurdular ki:

Ya Davud, e?er tak?yyeyi terkeden, namaz? terkeden gibidir dersem do?ru s?ylemi?imdir.

9- Hz. ?mam Ali Naki aleyhi’s-selâm bir gün ??yle buyurdu: Kavun yemek cüzam do?urur.

Bir adam: "Mü’min k?rk ya??ndan sonra delilik, cüzam ve barastan emanda de?il midir?" dedi?inde ??yle buyurdular: Evet ?yledir, fakat mü’min de e?er kendisine güvence verenin emrinden ç?karsa, emre ayk?r? davranman?n cezas?na çarp?lmaktan amanda kalmaz.

10- ?ükredenin ?ükrünün verdi?i mutluluk, ?ükre sebep olan nimetin verdi?i mutluluktan daha çoktur. Cünkü nimet metad?r, ?ükrü ise hem nimettir ve hem de mükâfat.

11- Allah dünyay? musibet, ahireti ise mükâfat evi k?lm??t?r. Dünya musibetini, ahiret sevab?n?n sebebi ve ahiret sevab?n? da, dünya musibetinin bedeli k?lm??t?r.

12- Yumu?ak ak?ll? zalimin, yumu?akl??? vas?tas?yla zulmünü affettirmesi mümkün oldu?u gibi, hakl? sefih'in (ahmak?n) ak?ls?zl??? da, onun hakl? olmas?n? g?steren nuru s?ndürebilir.

13- Sana sevgi besleyip g?rü? belirleyenin g?rü?üne uy.

14- Kendi kadrini bilmeyenin ?errinden emin olma.

15- Dünya bir pazard?r, baz?lar? orada kazan?r, baz?lar? ise zarar g?rür.


?mam Ali Naki (as)nin K?sa S?zleri-1

?mam Hadi (as) ve ?randaki ?ialar?-2

?mam Hadi (as) ve ?ran daki ?ialar?-1

Hz.Ali Naki (a.s)

?MAM AL? NAK?(AS) HAKKINDAK? SORU VE CEVAPLARI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)