• Nombre de visites :
  • 2139
  • 22/6/2011
  • Date :

?MAM KAZIM  (a.s.)-1

imam kâzim  (a.s.)

        ?mamiye ?ias?n?n yedinci ?mam? Hz. Musa b. Cafer (a.s.)’d?r. ?mam Kaz?m (a.s.) dü?manlar kar??s?nda çok sab?rl? oldu?undan ve de sinir ve hiddetini kontrol etti?inden, yat??t?rd???ndan dolay? [1] müslümanlar ve bilhassa ?iiler O’na ”Kâz?m” lakab?n? vermi?lerdir. ?mam Kâz?m (a.s.) 128 H.’ Kameri y?l?nda -Mekke ve Medine aras?ndaki- Ebva m?nt?kas?nda dünyaya gelmi? ve 183 H. Kameri y?l?n?n Receb ay?n?n yir­mi be?inde, zalim Abbasi halifesi Harun-ur Re?id’in Ba?dat’taki zindan?nda ?ehid edilmi?tir. ?mam Kâz?m (a.s.) yüce babas?n?n ?ehadetinden sonra (148 H. Kameri) ?iilerin ?nderli?ini yüklenmi? ve de?erli ?mrünü Medine ve Ba?dat’ta geçirmi?tir, imam’?n d?nemindeki ?ii ?ahsiyetlerin hiçbiri ?mam’la k?yaslanamazd? ve imam ilim, takva, zühd ve ibadet aç?s?ndan kendi zaman?n?n en ileri geleniydi.

?eyh Mufid O hazret hakk?nda ??yle diyor:

“Eb’ul Hasan-? Musa (a.s.), kendi zaman?n?n en takval?s?, en fakihi, en c?mert ve ihsanda bulunan? ve de en yüce ?ahsiyetlisiydi.”’[2]

?eyh Tabersi de diyor ki:

“?mam Kâz?m (a.s.), Allah’?n kitab?n? korumakta (ve ona uygun olarak amel etmekte) en ?nde, gelen kimseydi ... ve Medine halk?, ibadet edenlerin ziyneti lakab?n? vermi?lerdi O’na.”[3]

       Ibn-i Eb’il Hadid, ?mam’?n hakk?nda “Fakihlik, diyanet, takva ve sab?r, tümü ?mam’da toplanm??t?” diyor [4]

       Me?hur tarihçi Yakubi diyor ki: “Musa b. Cafer, kendi za­man?n?n halk? aras?nda en çok ibadet eden kimseydi.” [5]

      ?uzürat-üz Zeheb’de yaz?lm?? ki: “O hazret salih, abid, : sab?rl? ve yüce bir ?ahsiyete sahip biriydi.”

         ?uzürat-üz Zerteb’de Ebu Hatem’den ??yle nakledilmi?:

        “Emin ve güvenilen biridir ve de müslümanlar?n imamlar?ndand?r.”*[6]

      Yafii diyor ki: “O hazret salih, abid, c?mert, sab?rl? ve ih­sanda bulunan biridir.” [7]

Me?hur naseb tan?r? Yahya b. Hasan b. Cafer, O hazret hakk?nda ??yle yazm??: “Musa b. Cafer (a.s.)’?n ibadet ve iç­tihad?ndan dolay? O’na “Salih kul” diyorlard?.” [8]

?ia ve sünni hadisçi ve tarihçilerinin, ?mam Kâz?m (a.s.) hakk?nda dedi?i s?zlerden sadece bir kaç ?rnektir, bunlar. Ustad Atarudî de?erli kitab? “Müsned-ül ?mam-il Kâz?mda bu gibi s?zlerin birço?unu bir araya toplam??t?r.

?mam’?n vas?flar? ve ruhi ziynetleri aras?nda en çok dikkat çeken, O hazretin ihsanda bulunma ve c?mertlik vasf?d?r; hatta ?mam’?n bu vasf? darb?mesel bile olmu?tur.


1)Menakib. c: 2, s: 382, ir?ad, s. 279, Umdet-üt Talib, s: 196, es-

Sevaik-ül Muhrike, s: 203, Cihad-ü? ?ia, s: 251.

2)?r?ad, s: 277.

3)A’lam-ül Vera, 298.

4)   ?erh-u Nehc-il Bela?a, c: 15, s: 273.

5)   Tarih-i Yakubi, c: 2, s: 414.

6)   ?uzürat-üz Zeheb, c: 1, s: 304.

7)   Mir’at-ül Cinan, c: 10, s: 394.

8)   Tehzib-üt Tehzib, c: 1, s: 339.

?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi -1

?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi -2

?mam Kâz?m (as)?n Mücadelesi-1

?MAM KAZIM (a.s.)IN ?EHADET?

?mam Kaz?m (as) ve Harun Ra?it-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)