• Nombre de visites :
  • 804
  • 22/6/2011
  • Date :

?ehid Mustafa Camran-3

?ehid mustafa çamran

Sava? s?ras?nda bulundu?umuz Ahvaz ?ehri çok s?cakt?. Buna ra?men o klimay? çal??t?rmazd?. Derisi s?caktan kavrulmu?tu, kan geliyordu; ama o ??yle diyordu: Cocuklar ?imdi cebhede sava??rlarken ben nas?l klimay? çal??t?rabilirim?”

Mustafa baz? konularda hassast?. Bana kar?? çok büyük sayg? g?sterir ve benim hiçbir konuda zorluk çekmemi asla istemezdi. Bir gün eve geldi?inde terliklerini ?nüne koymak için e?ildi?imde Mustafa çok rahats?z olmu? ve diz ç?küp ellerimden ?pmü?tü.

Bir gün Mustafa’y? elbiseleriyle birlikte yata?a uzanm?? bir halde g?rmü?tüm. O zaman

çok ?a??rm??t?m. Cünkü bir ara aya??n? ?ptü?üm halde k?p?rdamam?? ve bir ?ey s?ylememi?ti. Halbuki b?yle bir durumda o ince hassasiyetini g?sterirdi. Fakat hiçbir tepki vermemi?ti. G?zleri de kapal?yd?.

K?sa bir süre sonra g?zlerini açt?, do?rulup bana ??yle dedi:

“Ben yar?n buradan gidiyorum ve senin tam anlam?yla benden raz? olman? istiyorum, çünkü ben yar?n ?ehid olaca??m! Senden helallik istiyorum. E?er gitmeme raz? olmazsan ?ehid olmayaca??m.”

Bu s?z kar??s?nda ?nce bir duraksad?m ve mahzun bir halde raz? oldu?umu s?yledim. O da bana ç?kar?p vasiyeti olan bir mektup verip yar?na kadar açmamam? s?yledi.

Bunun üzerine ona ??yle dedim: “Yani sen yar?n gidersen bir daha seni g?remeyecek miyim?” Mustafa “hay?r” dedi. Ondan “hay?r” cevab?n? al?nca g?zlerimi kapat?p “senin yoklu?unda seni nas?l g?rece?im konusunda al??t?rma yapmal?y?m” dedim ona.

Art?k Mustafa’n?n bugün gitmesi durumunda bir daha geri d?nmeyece?ine iyice inanm??t?m. ?çimde bir f?rt?na kopmu?tu. Buna engel olamad?m ve ko?up küçük tabancam? yan?ma ald?m ve a?a??ya indim. Niyetim Mustafa’y? baca??ndan vurmakt?. Onu baca??ndan vurup gitmesine engel olacakt?m. Ama gitti?imde Mustafa odada yoktu.

?ki gün sonrayd?. Mustafa’n?n birkaç arkada?? bizim eve geldi ve Mustafa’n?n yaral? olarak hastanede oldu?unu ve beni de hastaneye ziyaretine g?türmeye geldiklerini s?ylediler.

Ben s?yledikleri hastaneyi tan?yordum. Bahçeden içeri girdi?imde d?nüp do?rudan morga do?ru gittim. Mustafa’n?n yaral? olmad???n?, ?ehid oldu?unu ve morgda bulundu?unu biliyordum.

Morgda Mustafa’y? huzur içinde uyuyor g?rünce, sakinle?tim. Bizim Tahran’da evimiz olmad??? için mahalle mescidinde arkada?lar? onu y?kad?lar. O da huzur içinde yat?yordu. Ben ba??m? onun g??süne koydum ve sabaha kadar mescidde onunla konu?tum. ??leyin merasim bitti. Mustafa’y? defnettiler.

O gece yanl?z d?nmeliydim. O an hissettim ki Mustafa art?k yok… Hatta harcayacak param bile yoktu. Her gece bir yerde, daha çok da Behe?t-i Zehra’da Mustafa’n?n kabrinin yan?nda yatt?m…

Lübnan’dan geldi?imizde her ?eyimizi okulda b?rakm??t?k. ?ran’da da hiçbir ?eyimiz yoktu. O derdi ki:

“dünyadan gitti?imde hiçbir ?ey b?rakmak istemiyorum. Birkaç metrelik kabirden ba?ka… Hatta bu bile olmasa benim için daha iyi olur.”

Mustafa ?ehadetinden ?nce benim için ??yle dua ederdi:

“Allah’?m! Bütün ihlas?mla senden Gade’yi koruman? ve onu bo?lukta b?rakmaman? istiyorum! ?lümümden sonra ruhum yükselirken onu g?rmek isterim. Allah’?m, Gade’nin benden sonra beni dü?ünmesini istiyorum; t?pk? hayat ve kemal yolunda bulunan güzel bir gül gibi! T?pk?, karanl?kta insanlar?n ?????ndan istifade etti?i küçük bir mum gibi! T?pk? bir g?kten esen ve kula??na a?k kelimesi f?s?ldayan ve sonsuzluk kelimesine y?nelen bir meltem gibi!”


?ehid Mustafa Camran-1

?ehid Mustafa Camran-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)