• Nombre de visites :
  • 625
  • 20/6/2011
  • Date :

?ehid Mustafa Camran-2

?ehid mustafa çamran

Dü?ün haz?rl?klar? yapt???m?z s?rayd?. Benim ailem, “damad?n gelip geline hediye getirmesi gerekir, bu bizim adetimizdir, diye Mustafa’n?n evimize bir hediye getirmesini istemi?lerdi. Ben de bunu Mustafa’ya s?yledim. Mustafa gitti bir paket getirdi. Gittim açt?m, bunun bir mum oldu?unu g?rdüm. Nikah hediyesi olarak mum getirmi?ti. Yan?nda da güzel bir yaz? vard?. Hemen gidip içinde mum bulunan paketi saklad?m. Ne oldu?unu sordular, “g?steremem” dedim. E?er bilselerdi “damat delidir, geline hediye diye mum getirmi?” derlerdi.

Yine ayn? s?ralarda Annem “seni nereye g?türecek, nerde ev tutmu?, kalaca??n yer neresi?” diye sordu. Ben de anneme “Yetim çocuklarla ilgilenen o müesseseye çocuklar?n yan?na gitmek istiyorum” dedim. Annem gitti oray? g?rdü yaln?zca bir oda, birkaç meyve sand??? ve bir yatak vard?. Bunun üzerine annem ?oke oldu ve bir hafta hastanede yatt?. Mustafa ise gidip annemin elini ?perek a?lad? ve ona çok büyük bir sevgi g?sterince annem de mahcup olmu?tu.

Mustafa beni ailemden istemeye gelince annem ona ??yle demi?ti:

“Evlenmek istedi?iniz bu k?z?n nas?l bir k?z oldu?unu biliyor musunuz? Bu ?yle bir k?zd?r ki sabahlar? kalkt???nda elini yüzünü y?kamadan ve di?lerini f?rçalamadan onun yata??n? biri toplamal?, ?nüne bir bardak süt koymal? ve kahve haz?rlay?p odas?na getirmelidir. Siz b?yle bir k?zla ya?ayamazs?n?z. Onun için bir hizmetçi de tutamazs?n?z.”

Mustafa annemin bu s?zlerini dinledikten sonra son derece sakin bir ?ekilde; “Ben onun için bir hizmetçi tutamam; ama s?z veriyorum, sa? oldu?um müddetçe, uyand??? zaman yata??n? toplayaca??m, bir bardak sütü ve kahvesini tepside ?nünde haz?r edece?im.” ?eklinde cevap vermi?ti. Nitekim ?ehid oluncaya kadar da bu hep b?yle oldu.

Hatta evde bulunmad???m?z, sava? s?ras?nda Ahvaz’da cebhede oldu?umuz d?nemde de yata?? kendisi düzeltmek için ?srar ediyordu. Sabahlar? süt haz?rlar bana getirirdi. Kendisi kahve içmezdi; ama biz Lübnanl?lar?n kahveye dü?kün oldu?unu bildi?i için gidip bana kahve yapard?.

Evimiz iki oda idi. Okulun içinde ve 400 yetimle birlikte idik. Hat?rlar?m, evlendi?imizden sonraki ilk bayramda (Lübnanl?larda adettir, aile ferdleri bir araya toplan?r) Mustafa müessesede kalm??, bayram dolay?s?yla babam?n yan?na gelmemi?ti. O gece ona “babam?m evine niçin gelmedi?ini bilmek istiyorum” diye sordu?umda o bana ??yle cevap vermi?ti.

“?imdi bayramd?r, çocuklar?n ço?u ailelerinin yan?na gittiler. Gidip d?nenler geri kalan 230 çocu?a “?unlar ?unlar? g?rdük, ?unlar? ?unlar? yapt?k” diye anlat?yorlar. Ben de o çocuklar?n yan?nda kalmal?, onlarla birlikte yemek yemeli ve onlar? oyalamal?yd?m ki, onlar?n da anlataca?? bir ?ey olsun.”

Dedim ki: “Peki, annem bize yemek g?ndermi?ti, onu niçin yemedin de bunun yerine ekmek, peynir ve çayla kahvalt? yapt?n?”

Mustafa “Okulda b?yle yemek ç?km?yor” diye cevap verince, “Sen geç gelmi?tin, çocuklar senin ne yedi?ini g?remezlerdi.” Dedim. Bunun üzerine G?zlerinden ya?lar süzüldü ve “ama Allah biliyor ve g?rüyor!” diye kar??l?k verdi.


?ehid Mustafa Camran-1

Bir A?k Sevdal?s?:Dr. MUSTAFA CAMRAN

?ehid Dr. Mustafa Camran 1

?ehid Dr. Mustafa Camran 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)