• Nombre de visites :
  • 696
  • 20/6/2011
  • Date :

?ehid Mustafa Camran-1

?ehid mustafa çamran

Bugün ?ehid Mustafa Camran'?n ?ehadet y?ld?nümü.

Han?m?n?n Diliyle ?ehit Cemran:

“Babam Cin ile Afrika aras?nda ticaret yapard?. Maddi durumumuz çok iyiydi ve ben de can?m istedi?im gibi harcama yap?yordum. Paris’i ve Londra’y? çok iyi tan?yordum. Cünkü elbiselerimi bile oradan al?yordum.

Bir gün Lübnan’da ?mam Musa Sadr ile g?rü?mü?tüm. Bu g?rü?me ?mam Musa Sadr’?n iste?i üzerine gerçekle?mi?ti. O g?rü?mede ?mam Musa Sadr bana dedi ki:

“Bizim, yetim çocuklar? korumaya y?nelik bir derne?imiz var. Zannediyorum orada çal??man, çocuklarla ilgilenmen senin psikolojin üzerinde olumlu etkiler yapacakt?r. Ben, oraya gelmeni ve arkada??m?z Dr. Cemran ile tan??man? istiyorum.”

Bir gece yaln?z ba??ma yaz? yazarken bir takvim üzerindeki bir resme g?züm tak?lm??t?. Resimde, tamamen siyah bir zemin ortas?nda küçük bir mum yan?yordu. Ve mumun alevi bu karanl?kla k?yasland???nda çok küçüktü. Bu resmin alt?nda ise Arapça bir ?iir yaz?yordu:

“Benim bu karanl??? ortadan kald?rmam mümkün olmayabilir.

Fakat bu küçücük ???k ile karanl?kla nurun; hak ile bat?l?n aras?ndaki fark? g?sterebilirim.

Ne kadar küçük olsa da, ????? arayan kimselerin kalbinde bu ???k büyüyecektir.”

O gece bu ?iirin ve resmin etkisi alt?nda kalm??t?m. Cok geçmeden, o resmi çizen ve o ?iiri yazanla ilk kar??la?t?m ve hayretimi gizleyemedim. O ki?i Mustafa Cemran’dan ba?kas? de?ildi.

Cok ?a??rm??t?m, san?r?m ismi ‘sava?’ ile birlikte an?lan birisinden herkes korkar. Mustafa’n?n da ad? hep sava? ile birlikte an?l?rd?, onun için s?k?c? bir adam olmal?yd?. Hatta korkuyordum. Fakat Mustafa’n?n duda??nda sürekli bir gülümseme vard?. Bundan dolay? onun gülümsemesi ve sakinli?i benim aç?mdan çok büyük bir sürpriz olmu?tu.

Ben Avrupa kültürü ile büyümü?tüm. Düzgün bir hicab?m yoktu. Hat?rlar?m, k?ylerin birine yap?lan bir yolculuk s?ras?nda Mustafa araban?n içinde bana bir hediye verdi. Bu, bana verdi?i ilk hediye idi ve henüz evlenmemi?tik. Cok memnun olmu?tum. Hemen orac?kta açt?m ve g?rdüm ki bu bir “ba??rtüsü” idi. Ustünde k?rm?z? ve uzun güller vard?. Cok ?a??rm??t?m, ama o güldü ve tatl? bir sesle dedi ki, “çocuklar seni ba??rtülü g?rmek istiyorlar.”

Ben çocuklar?n “niye hicabs?z bir han?m? bu müesseseye getiriyorsun?” diye k?zd?klar?n? biliyordum. Fakat Mustafa beni çocuklara yakla?t?rmak istiyordu. “Bunun hicab? düzgün de?il, ailesi, çevresi ??yledir b?yledir” gibi s?zler s?ylemedi. Bunlar beni çok etkilemi?ti.

O beni t?pk? bir çocuk gibi ad?m ad?m ilerletti ve en güzel bir ?ekilde ?slam’la tan??t?rd?.

Bir gün eve geldi?inde Mustafa’y? g?rünce g?zlerimden ya?lar gelinceye kadar gülmü?tüm.. Mustafa niçin bu ?ekilde güldü?ümü sorunca ona ??yle cevap vermi?tim; “Mustafa, sen kelmi?sin; ben bilmiyordum.”


?ehid Dr. Mustafa Camran 1

?ehid Dr. Mustafa Camran 2

Bir A?k Sevdal?s?:Dr. MUSTAFA CAMRAN

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)