• Nombre de visites :
  • 562
  • 19/6/2011
  • Date :

Rasad uydusunun çekti?i ilk g?rüntüler dünyaya ula?t?

rasad uydusunun çekti?i ilk g?rüntüler dünyaya ula?t?

Tahran, 19 Haziran 2011 – Malik E?ter Sanayi Universitesi’nin Rekt?rü, Rasad uydusunun uzaydan çekti?i ilk g?rüntülerin bu sabah yer istasyonuna ula?t???n?n haberini verdi.

?ran Savunma Bakanl???’na ba?l? Malik E?ter Sanayi Universitesi’nin Rekt?rü R?za Muzafernia, Rasad uydusunun uzaydan çekti?i ilk g?rüntüler ve telemetri bilgilerin bu sabah yer istasyona ula?t???n?n haberini verirken, Rasad uydusunun g?revi yer istasyonundan alaca?? komutlarla yeryüzüenden ald??? g?rüntüleri telemetri bilgileriyle birlikte istasyona g?ndermek oldu?unu s?yledi.

R?za Muzafernia, “Al?nan ilk veriler g?steriyor ki uydunun sistemleri en iyi ?ekilde ve ?artlarda çal??maktad?r”dedi.

Malik E?ter Sanayi Universitesi’nin Rekt?rü, uyduya verilen komutlarla ilerdeki günlerde yeni g?rüntüler al?naca??n? kaydetti.

Emirül Müminin Haz. Ali(a.s)’?n do?um y?ld?nümü ile e? zamanl? olarak geçti?imiz Car?amba günü ?ran ba?ar?yla f?rlatt??? kendi yap?m? Rasad-1 uydusunu y?rüngeye yerle?tirmi?ti.

Tasar?m?, yap?m?, test a?amalar? yerli uzmanlarca yap?lan uydu, yine yerli yap?m uydu ta??y?c?s?yla f?rlat?ld?.

Yerden 260 kilometre mesafede y?rüngeye yerle?en uydu 15,3 kilogram a??rl???nda ve "Rasad-1" uydusu günde 15 kez dünyan?n etraf?nda d?nebilecek kabiliyettedir.

Mehrnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)