• Nombre de visites :
  • 1303
  • 19/6/2011
  • Date :

Kurânda Hz. Alinin -as- Fazileti-2

kurânda hz. alinin -as- fazileti

Resulullah ??yle buyurmu?tur:

"Ben sizin aran?zda iki büyük, de?erli ve muteber ?ey b?rak?yorum ki, siz ümmet olarak o iki ?eye sar?lacak olursan?z, benden sonra dalalete dü?mezsiniz, onlardan birisi Allah Tebarek ve Tea-la"n?n kullar?na g?nderdi?i sa?lam bir ip olan yüce Kur"ân ve di?eri de benim Ehlibeytim, itretimdir.

Bu ikisi (Kur"ân ve Resulullah"?n Ehlibeyt"i) havuzda bana ula??ncaya kadar birbirlerinden ayr?lmazlar. Aran?zda b?rakt???m iki de?erli ve aziz ?eyi nas?l g?zetti?inize bakaca??m."

Yine bütün ümmet Resulullah"?n (s.a.a) b?rakt??? iki de?erli emanetten birisi olan itretinin sadece Emirü"l-Mü-minin Ali, Fat?ma, Hasan ve Hüseyin oldu?unda ittifak et-mi?tir. Cünkü bu hadisi rivayet eden ?bn-i Habban ??yle diyor: Ben bu hadis hakk?nda Mesruf"la birlikte gidip Zeyd b. Erkam"dan Resulullah"?n pak zevcelerinin de itretin kapsam?na girip girmedi?ini sorduk.

O, "Hay?r, itretin içine girmez; (zira) birisi e?ini bo?ad??? zaman zevcesinin, babas?n?n itretine girdi?ini g?rmüyor musunuz?" diye cevap verdi.

Bu hadis-i ?erif Hz. Ali"nin (a.s) üstünlü?ünü nas?l ispatlamaktad?r. Evet, ak?ll? bir ki?i ?nemli bir yolculu?a ç?karken kendisine ait olan ?eylerin en ?nemlisini vasiyet ve emanet eder. Resulullah (s.a.a) da irtihal vaktinin -yakla?-t???n?- hissetti?inden olacak ki, Kur"ân-? Kerim ve Ehlibeyti olan iki de?erli ve ?nemli ?eyi ümmetine emanet etmi?tir.

Burada dikkat edilmesi gereken ?ey ?udur: Acaba Re-sulullah (s.a.a) bu i?i kendi iste?i üzere mi, yoksa Allah Teala"n?n emriyle mi yapm??t?r? Elbette Resulullah (s.a.a) kendi nefsinden bir ?ey s?ylemez, bilâkis Allah"?n emriyle yapm??t?r bu i?i. Acaba yüce Allah ve Resulü her ?eyden daha üstün, aziz ve de?erli olan bir ?eyi mi emanet b?rakt?, yoksa emanet b?rakt??? ?eyin pek fazla de?er ve ?nemi yok muydu?

Elbette Resulullah (s.a.a) çok üstün ve de?erli bir ?eyi emanet ve vasiyet etmi?tir. Bu durumda ancak iki ?ey de?er ta??maktad?r ve o da ancak ve ancak Kur"ân-? Kerim ve Resulullah"?n (s.a.a) Ehlibeyti"dir. O hâlde bu ikisi Re-sulullah"tan (s.a.a) sonra ümmet aras?nda b?rak?lan ?eylerin en de?erlisi ve en üstünüdür.

Mezkur hadis, bu iki emanetin k?yamete kadar birbirlerinden ayr?lmayacaklar?n? aç?k bir ?ekilde ifade etmektedir. Yani Allah"?n kelâm?n?n oldu?u yerde Resulullah"?n (s.a.a) Ehlibeyt ve itretinin itaati de olacak ve Ehlibeyt"in sevgisinin olmad??? yerde de hiç ?üphesiz Allah"?n kelam?n?n sayg?nl??? da olmayacakt?r.

?rne?in, Emirü"l-Müminin Ali"ye (a.s) isyan eden ve kendisi gibi birçok azg?nlar? etraf?na toplayarak büyük fesatlar ç?karan Muaviye b. Ebu Süfyan, S?ffin"de ma?lup duruma dü?ünce Kur"ân-? Kerim"i m?zraklar?n ucuna geçirerek Emirü"l-Müminin Ali"nin (a.s) taraftarlar?na g?stermi? ve "Biz, sizleri Allah"?n kelâm? olan Kur"ân"a davet ediyoruz." demi?tir.

Zavall? sefiller Resulullah"?n (s.a.a) itretini terk etmekle Kur"ân"a sar?lman?n -imkâns?z denilecek kadar- çok zor oldu?unu unutmu?lard?r. Resulullah (s.a.a), "(Bu ikisi) k?yamete kadar birbirinden ayr?lmazlar." buyurmas?na ra?men S?ff?n"de Ali"ye, Hasan ve Hüseyin"e k?l?ç çektikleri hâlde Kur"ân-? Kerim"e sayg? duyduklar?n? iddia etmeleri gerçekten ?a??lacak bir durumdur!

Bundan daha k?tüsü Muaviye"nin o kadar cinayet, h?yanet, zulüm ve hatta defalarca, insan? dinden ç?karan ?eyleri hiç çekinmeden i?lemesini birtak?m saçma mazeretler getirerek ?rtmeye çal??an ve onu hay?rla anan din adamlar?n?n davran??lar?d?r. Evet, Muaviye kendi dünyas?n? kazanmak için o cinayetleri i?ledi; ama bu aç?k hakk? inkâr etmeye çal??an hocalara ne diyelim!


Kurânda Hz. Alinin -as- Fazileti-1

Müminlerin Emiri Hz. Ali

MEVLA AL?

?mam Ali ve Namaz

AL?'N?N (a.s.) ?MAN ED???

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)