• Nombre de visites :
  • 928
  • 15/6/2011
  • Date :

Resulullah?n (saa) Vasisi-2

resulullah?n (saa) vasisi

Hassas da akl-eden ve akledemeyen olmak üzere ikiye ayr?l?r ve elbette ak?l eden daha üstündür. Akleden de bilgili ve bilgisiz diye ikiye ayr?lmaktad?r ve elbette ak?l, bilgilinin daha üstün oldu?una hükmetmede tereddüt etmez. Bununla birlikte ak?l kendili?inden gerçekle?en tecrübe ve kanaatlere dayanarak Peygamberden sonra ilimde ümmet aras?nda Hz. Ali'nin (a.s) e?siz oldu?una hükmetmektedir. B?ylece ümmetin en üstünü Emirü'l-Müminin Hz. Ali'dir. Fazilet sebeplerinden biri ilimdir ve o da Ali'de (a.s) mevcuttur.

?nsana fazilet getiren di?er sebeplere de bir g?z atal?m. Zira fazilet, sebep ve belirtileriyle var oldu?una hükmedilen bir s?fatt?r. Bu sebep ve belirtilere sahip olan kimsenin faziletli ve üstün oldu?una hükmedilir. Aksi takdirde, faziletin tek ba??na bir varl??? s?z konusu olmaz. Faziletin sebep ve belirtilerinden biri de ba??? ve ihsand?r. Ak?l ba????n zulümden iyi oldu?una tan?kl?k eder. Fazilet sebeplerinden bir di?eri de cesaret ve kahramanl?kt?r.

Genel menfaati olan bir ?zelli?in iyi oldu?una ak?l tan?kl?k eder. Dolay?s?yla ak?l kendi tecrübe ve mü?ahedelerine dayanarak Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) ümmet aras?nda e?i ve benzeri olmayan bir ?ekilde herkesten çok ba???ta bulundu?unu ve daha cesaretlisi oldu?unu ispatlamaktad?r. Bu durumda ?üphesiz Hz. Ali'nin (a.s) herkesten daha üstün ve faziletli oldu?una hükmeder. Aklî delil olarak bu kadar?yla yetiniyoruz.

?imdi naklî delillere gelelim. Naklî delillerin en ?nemlisi ümmetin genelinin kay?ts?z ?arts?z kabul etmek zorunda oldu?u Kur'ân-? Kerim'dir. Daha sonra da rivayet silsilesiyle Resulullah'tan (s.a.a) nakledildi?inde halk?n ?üphe edemeyece?i sahih hadis-i ?eriflerdir.

Resulullah'tan (s.a.a) nakledildi?inde tereddüt ve ?üphe edilmeyen hadislerin, ?er'î bir hükmü ispatlamada Kur'-ân-? Kerim derecesinde oldu?unu bütün ümmet-i Muhammed kabul etmektedir.

Ancak ?u noktaya dikkat edilmelidir ki, nakledilen hadis-i ?eriflerin sahih olup olmamalar?nda birçok g?rü? farkl?l?klar? vard?r. Bu konuda yüzlerce ?nemli eserler ve binlerce ciltleri ihtiva eden kitaplar yaz?ld??? hâlde yine birçok sahte ve uydurulmu? s?zlerin hadis ad?na ortaya at?l?p ne gibi ac? fitnelere yol açt??? apaç?k bellidir.

Hadis rivayet etmek konusunda Ehlisünnet ile ?ia âlimleri aras?nda hiçbir fark yok denecek kadar azd?r. Zira her iki f?rka da ravinin adil olmas? gerekti?inde ittifak etmi?lerdir.

Ancak, Ehlisünnet âlimlerine g?re, ashab?n hepsi adil olup rivayetleri sahihtir. Ama ?ia âlimleri, ashab?n baz?s?n?n adil olmad???na inanarak, onlar?n rivayetlerini muteber bilmemektedirler.

Evet, iki f?rka aras?ndaki bu fark küçük olmas?na ra?men çok ?nemlidir. Zira Resulullah'?n (s.a.a) hadisleri biz ümmete ashap vas?tas?yla ula?m??t?r. Ashab?n adil olmas? bir rivayetin en ?nemli ?art?d?r.


Resulullah?n (saa) Vasisi-1

?MAMET HAKKINDAK? ?NANCIMIZ

?MAMET 1

HER ZAMAN B?R ?MAM VARDIR

TATH?R AYET?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)