• Nombre de visites :
  • 1677
  • 15/6/2011
  • Date :

Kurânda Hz. Alinin -as- Fazileti-1

kurânda hz. alinin -as- fazileti

1. Ayet [Tathir Ayeti]

"Gerçekten Allah, sadece siz Ehlibeyt'ten kiri (günah ve çirkinli?i) gidermek ve sizi tertemiz k?lmak ister."

(Ahzâb, 33)

Tüm Ummet-i Muhammedî, bu ayetin be? ki?i olan Al-i Aba hakk?nda nazil olup, onlardan birinin de Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) oldu?unda ittifak etmi?lerdir.

?imdi mezkur ayetin nas?l Hz. Ali'nin (a.s) faziletine delil oldu?una bir bakal?m? Masumluk, insano?lunda benzeri bulunmayan bir üstünlük ve yüce bir makamd?r. Meleklerde olan masumluk insan o?lunda bulunan masumlu?un aksine, yarat?l?? hasebiyle varoldu?u için fazla ?nemli say?lmaz.

Mezkur ayet, içlerinde Hz. Ali'nin (a.s) de bulundu?u be? ki?iden olu?an Al-i Aba'n?n masum oldu?unu aç?k bir ?ekilde ispatlamaktad?r. Cünkü ayet-i kerime Al-i Aba'n?n günah i?ledikten sonra affedileceklerini de?il de, bilâkis, ilk ba?tan bütün çirkinlik ve günahlardan uzak olduklar?n? vurgulamaktad?r. Bu da bu be? üstün ?ah?s d???nda hiç kimse için s?z konusu olmayan bir fazilet ve üstünlüktür.

Bakal?m ?slâm ümmeti aras?nda Al-i Aba d???nda bu yüksek makama eri?en ba?ka birisi var m?d?r? Elbette ki b?yle birisi yoktur. B?yle bir makama ula?an bir kimsenin oldu?unu iddia eden varsa, bunu ya aklî veya naklî delille (ayet ve hadis) kan?tlamal?d?r.

Daha ?nce aklî delille Müslümanlar?n aras?nda Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) herkesten daha faziletli ve daha üstün oldu?unu ispat ettik. Delilin de kendi ifade etti?i ?eyden ayr?lmayaca?? aklî delillerle ispatlanm?? bir konudur.

Naklî delile gelince; yine daha ?nce masumluk ve taharetin Resulullah'?n (s.a.a) ümmeti aras?nda Resul-i Ekrem'den (s.a.a) sonra o hazretin Ehlibeyti olan Ali, Fat?ma ve onlar?n iki evlâd? Hasan ve Hüseyin'e (hepsine selâm olsun) has bir ?zellik oldu?unu ispatlad?k.

2. Ayet [Meveddet Ayeti]

"De ki: Sizden, tebli?ime kar??l?k bir ücret istemiyorum; istedi?im, ancak yak?nlar?ma sevgidir."

(?urâ, 23)

Bütün ?slâm âlimleri Allah Tebarek ve Teala'n?n bu ayet-i kerimede Resulullah'a (s.a.a) peygamberlik hizmetine, yak?nlar?na sevgiden ba?ka bir kar??l?k istemedi?ini s?ylemesini emretti?i ve yine Resulullah'?n yak?nlar?na sevgi ve muhabbetin, her bir Müslüman için en ?nemli bir fariza oldu?u hususunda ittifak etmi?lerdir

Hakeza, Resulullah'?n (s.a.a) yak?nlar?n?n sadece Ali, Fat?ma, Hasan ve Hüseyin'in oldu?unda da g?rü? birli?i içerisindedirler. Muhabbet ve sevgisi müminlerin en ?nemli dinî amellerinden biri say?lan ki?i, elbette ümmetin en üstün ve en faziletlisi olacakt?r.

Zira ümmetten hiç kimseyi sevmenin Emirü'l-Müminin Ali'ye (a.s) farz olmay???, bilâkis, ayet-i kerime gere?ince Hz. Ali'nin (a.s) muhabbet ve sevgisinin herkese farz olmas?, onun bütün ümmetten üstün oldu?unu g?sterir.

Kur'ân-? Kerim'de, Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) üstünlü?ünü aç?k veya dolayl? bir ?ekilde ispatlayan birçok ayet vard?r ki, biz burada onlara de?inmeyi gerekli g?rmedik. Zira yukar?daki iki ayetten birisi bile, iddiam?z? ispatlamak için yeterlidir.

Hadislerde Hz. Ali'nin -as- Fazileti

Gelelim Hz. Ali'nin (a.s) faziletini ve bütün ümmetten üstünlü?ünü aç?klayan hadis-i ?eriflere. Ancak biz burada bu hususu ifade eden Resulullah'?n (s.a.a) hadislerinin hepsine de?inmeyece?iz, onlardan sadece birkaç?n? zikretmekle yetinece?iz. Zira bu konudaki hadisler birkaç cildi kaplayacak kadar çoktur.

Ancak burada beyan edece?imiz hadisler, bütün ?slâm ümmetince kabul edilen, hiçbir ?ekilde inkâr ve tevil edilemeyecek, bilâkis bütün ?iâ ve Ehlisünnet âlimlerinin, tüm ?slâm mezhep ve f?rkalar?n?n hüccet bildi?i nebevî hadislerdir.

Sekaleyn Hadisi

Bütün raviler ve bilhassa muteber Ehlisünnet kaynaklar?ndan Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim ve hakeza Ah-med b. Hambel ve Malik b. Enes bu hadisi nakletmi? ve sahih oldu?unu ifade etmi?lerdir. Burada rivayet silsilesine de?inmeden hadisin içeri?ini zikretmeyi uygun g?rüyorum:


Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s)-2

Emirel-Müminin Alinin (as) Hayat?

Ali (as) ?n ?mtiyaz?-1

Kuran-? Kerimde Ali (as)-1

Adalet Mazhar? Ali (as)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)