• Nombre de visites :
  • 536
  • 14/6/2011
  • Date :

?ran?n Nükleer Teknoloji kitab? piyasada

iran?n nükleer teknoloji kitab? piyasada

?ranl? nükleer bilimcilerin çabalar?n?n kazan?mlar?n? yans?tan Nükleer Teknoloji adl? kitap, bas?larak piyasaya sürüldü.?ran Nükleer Bilim ve Teknoloji Ara?t?rma Merkezi uzmanlar?, merkezin ba?kan? g?zetiminde nükleer bilim ve teknoloji hakk?ndaki en geni? kapsaml? ve detayl? bilgileri içeren bir kitap haz?rlad?.

Nükleer Teknoloji olarak adland?r?lan eserde ?ranl? nükleer bilimcilerin y?llar süren çal??malar?n?n getirdi?i kazan?mlar yer al?yor.

Kitab?n ?ns?zünde nükleer teknolojiyi anlayabilmek için bu teknolojinin çe?itli aç?lardan ele al?nmas? gerekti?i vurgulan?yor.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)