• Nombre de visites :
  • 934
  • 14/6/2011
  • Date :

?mam Humeyni (ra) ve ?slami uyan??  -3

imam humeyni (ra) ve islami uyan??

?mam Humeyni (ra) ??yle diyordu: Umar?m müslümanlar içinde ya?ad???m?z ça?da kendi sorunlar?n? ve kayna??n? do?ru biçimde alg?lar ve çok y?nlü birlik ve ?slam’a dayanmak ve ?anl? bayra??n?n alt?nda toplanmakla s?mürücülerin zincirinden kurtulur. Müslümanlar samimi dayan??ma ve Allah’a ve aziz ?slam’a tevekkül ile çare dü?ünmelidir veya esas ba?lang?ç ?udur ki müslüman milletler ve devletler, e?er halkç? iseler, Bat?’ya fikri ba??ml?ktan kurtulmal? ve kendi kültürü ve asaletini yeniden kazanmal? ve ilahi vahiyden kaynaklanan ilerici ?slam kültürünü tan?mal? ve tan?tmal?d?r.

?mam Humeyni (ra) ecnebi güçlerden ba??ms?z bir ?ekilde bilim sahas?nda kendine yeter hale gelme dü?üncesini yayg?nla?t?rd?. Bu hareket, ?slam ülkelerinde maneviyat?n geli?mesi, dini kültürün yayg?nla?mas? ve ?slam taleplik ve ?slami dü?üncenin geli?tirilmesi ile birlikte müslüman toplumlara ahlaki, marifet ve maneviyata dayal? kimliklerini kazand?rd?.

?mam Hüseyin (sa) Universitesi ??retim üyesi Dr. Hasan Ali Ekberi ??yle diyor: ?mam Humeyni’nin (ra) dü?üncelerini k?s?tlamak ve s?n?rland?rmak için yap?lan baz? ?eytanl?klara kar??n bugün milletler imam?n s?zlerini tekrarl?yor. Bugün dünyada ?ekillenen ak?mlar ayn? dü?üncelerin devam?d?r. Hatta bazen imam?n ad? ile an?lmayabilir, ya da her hangi bir milleti imam? yeterince tan?mayabilir, lakin emperyalizme kar?? mücadele ?ekillenmi?tir. Katil rejim ?srail Nil’den F?rat’a kadar yer alan topraklar? ele geçirmeyi dü?ündü?ü s?ralarda, bu iddia imam Humeyni’nin (ra) dü?ünceleri sayesinde geriledi, ?yle ki güvenlik bahanesi ile ileri sürülen onca iddia sahibi olanlar ?imdi kendi bekalar? ile çaba harc?yor. ?imdi ise imam?n ?srail tamamen yok olmal?, dü?üncesi tamamen geli?mi? ve sonuca yakla?m??t?r. Asl?nda uyan?? hareketi be?eriyetin gerçek talebidir. Bu ak?m, cesur ve alim bir ?nder istiyordu ve imam Humeyni (ra) bu uyan?? sürecini dünyada ba?latt?.

?mam Humeyni’nin (ra) s?zleri, ?z ?slam’dan kaynaklanan ve insanlar?n f?trat?n?n tercüman?d?r. Kendilerinin sarf etti?i s?zler, f?trattan ve halk kitlelerinden kaynaklanan s?zlerdir. ?mam?n s?zlerinin be?eriyet aras?nda büyük ilgi g?rmesinin sebebi, imam?n s?ylemi bir kavmin di?er bir kavime kar?? veya ayd?n bir ak?m?n ba?ka ak?mlara kar?? s?ylemi olmamas?, bilakis yücelmeyi arzulayan hak ve saadet pe?inde olan ve sa?l?kl? bir toplum yaratmaya çal??an insanlar?n s?ylemiydi. ?mam?n dili sade, ak?c? ve mant??a dayal? olarak dünyan?n ac? çeken ma?dur insanlar?n?n diliydi. Bu yüzden bu s?ylem be?eri toplumlarda büyük ilgi g?rdü. E?er imam Humeyni’nin (ra) s?zleri hala insani f?trat?ndan uzakla?mayan her hangi bir insan?n kula??na ula?acak olursa, kesinlikle bu s?yleme kar?? teslim olur. ?mam?n zulüm kar??tl???, direni? ruhu ve ba?kalar?n?n a??r? taleplerine kar?? durmas?, çaba ve ilerleme psikolojisi, insani keramete sayg?nl???, milletlere sayg? duymas? ve haklar?na riayet etmesi, imam?n dünyada büyük ilgi g?ren s?ylemleridir.

?slam ink?lab? rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin tabiri ile ebedi bir gerçek olan imam Humeyni’nin (ra) an?s?n? ve yolunu sayg? ile an?yoruz.

irib


?mam Humeyni (ra) ve ?slami uyan?? -2

?mam Humeyni (ra) ve ?slami uyan?? -1

?mam Humeyni-3

?mam Humeyni-2

?mam Humeyni-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)