• Nombre de visites :
  • 521
  • 11/6/2011
  • Date :

?ran otomotiv standartlar?nda Avrupay? yakalad?

iran otomotiv standartlar?nda avrupay? yakalad?

?ran’?n Megamotor Firmas? ba?kan? Ebulhasan Ser?ar, firman?n yedek parça üretiminde Avrupa standartlar?na ula?mak üzere oldu?unu vurgulad?. ?ran’da üretilen otomobillerin standartlar? hakk?nda muhabirimize demeç veren Ser?ar, üç y?la kadar tüm parçalar?n Avrupa standartlar?na g?re üretilece?ini belirtti.

Ser?ar, b?ylece 4 y?l sonra ?ran’da üretilen tüm otomobillerin Avrupa standartlar?na uygun olaca??n? vurgulad?.

Ser?ar ayr?ca Megamotor firmas?nda kullan?lan üretim teknolojisinin dünyan?n en ileri teknolojilerinden say?ld???n? s?zlerine ekledi.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)