• Nombre de visites :
  • 389
  • 11/6/2011
  • Date :

Ahmedinejad-Medvedev g?rü?mesi Astanada

ahmedinejad-medvedev g?rü?mesi astanada

Rusya D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü, ?ran ve Rusya Cumhurba?kanlar?n?n Kazakistan'?n ba?kentinde düzenlenecek "?anghay ?rgütü" zirve toplant?s?n?n kulisinde g?rü?eceklerini ilan etti.Rusya Devletba?kan? "Dimitri Medvedev" ?nümüzdeki 15 Haziran günü Kazakistan'?n ba?kenti Astane'de düzenlenecek olan ?anghay ?rgütü üyesi ülkelerin zirve toplant?s?n?n kulisinde Cumhurba?kan? Dr Mahmud Ahmedinejad'la g?rü?üyor.

Rus "Novosti" haber ajans?n?n bildirdi?ine g?re, Rusya D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü "Aleksander Luka?eviç" dün Moskova'da düzenledi?i bas?n toplant?s?nda bu haberi aç?klaman?n yan? s?ra "Beklendi?i gibi bu g?rü?me gerçekle?tirilecek ve halihaz?rda iki ülkenin diplomatik yetkilileri bu bulu?mayla ilgili gereken haz?rl?klar? yapmaktalar" dedi.

Rusya Cumhurba?kan? bu hafta içerisinde yapt??? bir aç?klamada ?ranl? meslekta?? Dr Ahmedinejad'la ?ran-Rusya ili?kilerinin modernle?tirilmesi konusunu g?rü?ece?ini belirtmi?ti.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)