• Nombre de visites :
  • 482
  • 11/6/2011
  • Date :

?ran, ?slam ülkelerini savunabilecek füze sistemi geli?tirdi!

iran, islam ülkelerini savunabilecek füze sistemi geli?tirdi!

 ?ran Meclis Ba?kan? Laricani, ?slam ülkelerinin me?ru savunma gücüne sahip olmalar? gerekti?ini belirtirken "?ran kendisi ve ?slam ülkelerini savunabilecek geli?mi? füze sistemlerinin tasar?m?n? yapt?" dedi. Singapur ziyaretini bitirdikten sonra Endonezya'ya geçen ?slami ?ura Meclisi Ba?kan? Ali Laricani dün ak?amüstü Endonezyal? Müslüman ??renciler aras?nda bulunurken yapt??? konu?mada "?slam Cumhuriyetinin büyük kurucusu ?mam Humeyni-ks- ?slam ?nk?lab? zaferinin ilk günlerinde, dü?man desiselerinin birlik ve beraberlikle bozulmas? için ?ran'?n bütün ?slam ülkeleriyle yak?n ili?kileri olmas? gerekti?ini vurgulam??t?" dedi.

Laricani daha sonra "Seyyid Cemal Esadabadi", "Kevakibi" ve "Seyyid Kutub"un geçmi?te ?slami dü?ünceleri ihya eden kimseler olduklar?n? hat?rlatarak "?ran'da da "Allame Tabatabai" ve ""?ehid Murtaza Mutahhari" vard?, ki bunlar da dini-siyasi dü?ünceleri sosyal konularla birlikte sundular. Fakat ?mam Humeyni-ks- reforcular için yepyeni bir ?rnek sundu" dedi.

?slami ?ura Meclisi Ba?kan? Laricani konu?mas?n?n devam?nda b?lgede cereyan etmekte olan geli?melere ve bunlar?n dini inanç ve duygulardan kaynakland???na de?inerek "Cünkü Müslümanlar dünyada 2. s?n?f vatanda? konumunda olmak istemiyorlar" vurgulamas?nda bulundu.

Ali Laricani daha sonra Endonezyal? ??rencilerin sorular?n? cevapland?r?rken, ?ran'?n bar??ç? nükleer program?yla ilgili bir soru üzerine, ?ran'?n elde etti?i nükleer enerji teknolojisinin bütün Müslüman ülkelere ait oldu?unu vurgulayarak "Esasen ?slam ülkelerinin me?ru savunma güçleri olmas? gerekti?ine inan?yoruz. Bu ba?lamda ?slami ?ran, hem kendisi ve hem di?er Müslüman ülkeleri savunabilecek geli?mi? füze sistemlerinin tasar?m?n? haz?rlad?" dedi.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)