• Nombre de visites :
  • 550
  • 9/6/2011
  • Date :

?ran nükleer zenginle?tirmeyi 3 kat art?d?! Bat? ç?ld?rd?!

iran nükleer zenginle?tirmeyi 3 kat art?d?! bat? ç?ld?rd?!

 Beyaz Saray ve Avrupa Birli?i (AB) ?ran'?n uranyumu %20 zenginle?tirme faaliyetlerini 3 misli artt?rmakta kararl? oldu?una dair ç?kan haberler üzerine ?ran'?n bu giri?imini "k??k?rt?c?" olarak tan?mlad?. ?ran Atom Eneji Te?kilat? Ba?kan? "Feridun Abbasi" dün yapt??? bir aç?klamada, ülkemizin Uluslararas? Atom Enerji Ajans?'n?n (UAEA) g?zetimi alt?nda Netenz'de sürdürdü?ü %20'lik zenginle?tirme faaliyetlerini Fedu tesislerine transfer etmeyi dü?ündü?ünü ve zenginle?tirme kabiliyetini de 3 misli artt?raca??n? belirtti.

Bu aç?klaman?n ard?ndan Beyaz Saray hemen tepki g?stererek, ?ran'?n bu karar?n? yeniden g?zden geçirmeye davet etti. ?te yandan Avrupa Birli?i (AB) de ?ran'?n bu giri?imini BM Güvenlik Konseyi'ni sorgulamak olarak tan?mlad?.

Fransa haber ajans?n?n bildirdi?ine g?re, ABD Güvenlik Konseyi S?zcüsü "Tomi Vitor" ülkesinin ?ran'?n nükleer program? konusunda endi?eli oldu?unu ifade etti.

"Vitor" ayr?ca, "Bu giri?imler k??k?rt?c?d?r ve güven ortam?n sa?lanmas?na yard?mc? olmuyor" ifadesini kulland?

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)