• Nombre de visites :
  • 476
  • 9/6/2011
  • Date :

Ahmedinejaddan Türk muhabire:Türkçe konu?

ahmedinejaddan türk muhabire:türkçe konu?

Cumhurba?kan? Dr Mahmud Ahmedinejad’?n, ?ngilizce soru soran Türk muhabire 'Türkçe konu?' demesi Türkiye bas?n?n?n da dikkatini çekti.. ?ran ?slam Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad, Tahran'da yerli ve yabanc? bas?n mensuplar?yla gerçekle?en bas?n toplant?s?nda sorular? cevaplarken, bir Türk gazetecinin ?ngilizce soru sormas? üzerine, ?ngilizce de?il, Türkçe konu?mas?n? istemesi sadece ?ran bas?n?nda de?il,Türkiye bas?n?nda da yank? buldu.

TV5 haberin aktard???, “Ahmedinejad, Türk televizyonu muhabirinin ?ngilizce soru sormas?na, "Türkçe konu? ben de anlayay?m buradaki herkes de anlas?n. Türkiye'den gelmi?sin ?ngilizce konu?uyorsun" diyerek ?aka yapt?” ?eklindeki haberde ??yle denildi:

?ran Cumhurba?kan?, s?z konusu muhabirin sorusunu yan?tlad?ktan sonra gülümseyerek iki kez Türkçe "sa? ol" diyerek muhabirle vedala?t?.

Fars k?kenli olan Ahmedinejad, ?ran'?n iki Azeri ?ehri olan Türkiye s?n?r?ndaki Maku ve Hoy'da kaymakaml?k ve bir di?er Azeri ili olan Erdebil'de valilik g?revlerinde bulunmu?. Ahmedinejad'?n Türkçe ??renmesindeki ana etkenin bu ?ehirlerde yapt??? y?neticilik oldu?u belirtildi.

Ahmedinejad, geçen y?l ?stanbul'da yapt??? bir bas?n toplant?s?nda da tercüman krizi g?rülünce k?sa süreli?ine Türkçe konu?mu?tu.

Cumhurba?kan? Dr Mahmud Ahmedinejad , ?ran’?n türk ?ehirlerinden Erdebil’de geçen y?l 2 saatlik Türkçe konu?mas?nda, Türklerin ?slami ve milli de?erleri koruma ve bu yolda fedakarl?k yapmada takdire ?ayan olduklar?n? vurgulam??t?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)