• Nombre de visites :
  • 1871
  • 6/6/2011
  • Date :

Takva Sahibi Olmak-2

takva sahibi olmak

??te insan? bu kadar hassas k?labilecek ,ibresini zerre kadar ?a??rtmayacak ve sorumlulu?undan zerre kadar taviz verdirtmeyecek iç dinamizmimizin ad?d?r takva, ALLAH için sevmek ve yine ALLAH için bu?zetmek onun ?nceliklerindendir.Hak ile Bat?l ?n kesi?tikleri o yol ayr?m?nda te?his yetene?ine onun. Hiç bir diyece?imiz olamaz,o kimden yana tav?r sergileyece?ini çok iyi bilir,neyin meftunu olmas? gerekti?ini,ve kimi tebrik edece?ini velhas?l? be?eri ve ilahi art?lar?n hangi hazinelerde sakl? oldu?unu fevkalade idrak edebilir.Onun neye yand???n?, ve ilahi a?k potas?nda mestane davran???nda iman ve ihlas ibresinin kaç? g?sterdi?ini ancak ve ancak ehli olanlar anlarlar.

Size ne gam , o kendi yakt??? ate?e yanar pervaneler gibi a?k?n?n u?runa canana can?n? feda ederde g?zünü bile k?rpmaz. b?rak?n üç kuru? be? kuru? dünya meta ? için iman?n? feda etmeyi,aksine o iman?n? koruyup kollamak. ?çin malda evlatta canda neymi? onun g?zünde. Yoluna can verdik sen bir lütuf nazar?nla bakas?n diye. hep iç geçirir durur.Yeterki senin emrin ve iznin olsun bana.Ey sevgili yar!der,nefesler sinelerde adeta hapsedilir ve her cuma d?rt g?zle beklenir ve herkesin kula?? seste onunki gibi,s?rlar?nda biribirlerine mahrem olanlar hep sorarlar g?nül lisan? ile ,yok mudur bir haber? takvan?n g?lgesinde g?lgelenenlerin hayat hikayeleri b?ylesi birer manzumedir.Ona bir gün minada rastlars?n,di?er bir gün Tur da denk gelirsin, bir ba?ka gün Nur"da kar??na ç?kar, Hayber"de onun yi?itli?ine tan?kl?k ederken ,bir ba?ka günde Kerbela"larda boy g?sterir.

?ster misin bir gün de senin gülüstan?nda b?ylesi güzellikler sana da kucak açs?n ve meleklerle huriler sana ilk müjdeyi vermek için birbirleriyle yar??s?n?. Evet takvay? anlatmaya çal???yoruz, onun s?n?rlar?ndan , co?rafyas?ndan, dahas? ya?anabilirli?inden  vede kalitesinden az buçuk anlatmaya çal???yoruz. Evet kalitesini merak ediyorsak ?ayet. K?saca  ?u kadar?n? s?yleyebilirim ki (HUCURAT) suresi ayet 13"te onunla ilgili ??yle ilahi patentli. bir evrensel mesaj vard?r.

"ALLAH kat?nda en üstününüz  ?üphesiz takva sahipleridir".

?üphesiz yüce ALLAH do?ru buyurmu?tur. Takvan?n getirisi bu kadar boldur say?n mumin ve muttakiler!. Bunlar sadece ve sadece s?rt?n? takvaya yaslananlar içindir, elbet ki herkes ve her kesim s?rt?n? takvaya dayamam?? ve üstelik dayamad??? halde dayad???n? sananlarda vard?r. asl?nda çok dikkatli olmal?y?z bunun ?akas? makas? olmaz.

Gün gelir: "hadi ver elini rabbine do?ru gidiyoruz" denildi?inde belli olacakt?r, hepimizin iman? ALLAH korusun o gün melekler bizi tebrik edeceklerine bize ver yans?n ederlerse halimiz nice olur? o yüzden hiç kimse kekli?i çantada g?rmemeli ve g?rür gibi olup da ?vünmemeli...

 Diyoruz. vesselamu aleyküm verehmetüLLAH? veberekatuhu. 

 H . ZEK?  TUMAY


Takva Sahibi Olmak-1

TAKVA (2)

TAKVA (1)

TAKVA VE BUYUK GUNAHLAR

Birbirinizi Takvaya Davet Ediniz

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)