• Nombre de visites :
  • 1074
  • 6/6/2011
  • Date :

?mam Ali-ul Naki (as)’n?n Ahlakî Siresi

imam ali-ul naki (as)’n?n ahlakî siresi

?stiharesi

?mam Muhammed Takî (a.s) buyurmu?tur ki:

“Ben ?nemli bir meselede istihare etmek istedi?im zaman, yüz defa Allah’tan hay?r talep ederek ??yle diyorum:

“Allah’?m, senden istiyorum; çünkü sen gaip ve haz?r olan? biliyorsun; e?er filan ?eyi bana hay?rl? biliyorsan, onu bana seç ve kolayla?t?r. (Ama) e?er onu benim din, dünya ve ahiretime zararl? biliyor isen, o halde onu binim için hay?rl? olan ?eye d?nü?tür ve onun hakk?nda kaza ve kaderine raz? ve ho?nut olmam? sa?la; çünkü sen biliyorsun, oysa ben bilmiyorum; sen güçlüsün, oysa ben güçsüzüm; sen hüküm (ve karar) verensin, oysa ben hüküm veren de?ilim; ku?kusuz sen gaipleri bilen ve onlardan haberdars?n.”[1]

“Takî” Diye Adlanmas?n?n Sebebi

?eyh Saduk (r.a) diyor ki:

“?mam Cevad (a.s)’?n “Takî” diye adlanmas?n?n sebebi, ?lahî takvay? g?zetti?i içindir. ??te bundan dolay? Allah Teala da onu Memun’un ?errinden g?zetip korumu?tur...”[2]

K?na Yakmas?

Abdus bin ?brahim diyor ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s)’?n hamamdan ç?karken ba?tan aya??na k?na yakt???n? ve k?na yakmakla da gül gibi (k?pk?rm?z?) oldu?unu g?rdüm.”[3]

?ahsiyeti ve C?mertli?i

Ravi diyor ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s), Beniha?im’in ünlü ?ahsiyetlerindendi. O, c?mertlik ve ululukla me?hurdu. ??te bundan dolay? “Cevad” (c?mert) olarak adlanm??t?r.”[4]

Babas?n?n Yolunda Olmas?

?bn-i Cevzi diyor ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s), ilim, takva, züht ve c?mertlikte, t?pk? babas? ?mam R?za (a.s) gibi hareket ediyordu.”[5]

Kendisini Tan?tmas?

?mam Muhammed Takî (a.s) buyurdular ki:

“Cevad (c?mert), benim; insanlar?n, sulplerdeki olan neseplerini bilen benim; bat?n ve zahirlerinizi ve nereye varaca??n? ben biliyorum.”[6]

?mam ve Ehl-i Beyt’in Makam?

?mam Muhammed Takî (a.s) buyurmu?tur ki:

“Biz, Allah’?n ilim, gaip ve hikmetinin hazinedarlar?, peygamberlerinin vasileri ve de?erli kullar?y?z.”[7]

Cocuklukta ?mamet Makam?na Eri?mesi

Ali bin ?sbat diyor ki:

?mam Muhammed Takî (a.s)’? evinden ç?karken g?rdüm. M?s?r’daki ashab?m?za (?iilere) onu tavsif etmem için ona tepeden t?rna?a kadar dikkatle bakt?m. ?mam (a.s) bu esnada secdeye kapanarak ??yle demeye ba?lad?:

“Allah-u Teala, nübüvvette istidlal etti?i gibi imametle de istidlal etmi?tir. Allah-u Teala buyurmu?tur ki: “Biz Yahya’ya çocuk (üç ya??nda) iken hüküm (nübüvvet) verdik.”[8]

Yine buyurmu?tur ki:

“Yusuf erginlik ça??na eri?ince, kendisine hüküm ve ilim verdik.”[9]

Yine buyurmu?tur ki:

“Erginlik ça??na erip k?rk ya??na ula??nca dedi ki: Rabbim, bana, anne ve babama verdi?in nimete ?ükretmemi ve senin raz? olaca??n salih bir amelde bulunmam? bana ilham et...”[10] O halde çocukken ve k?rk ya??ndayken hikmetin (birisine) verilmesi câiz ve mümkündür.”[11]

Sevdi?i Yemek

Ali bin Mehziyar diyor ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s)’la yemek yiyorduk. Bu esnada kaya ku?unun etini getirdiler. ?mam (a.s): “O ku? mübarektir” diye buyurdular.

?mam (a.s) kaya ku?unun etini seviyordu ve buyuruyordu ki: “Sar?l?k hastal???na yakalanan kimseye, kaya ku?u etinin kebab?n? yediriniz.”[12]

Uzümü Sevmesi

Mes’udî diyor ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s), Raz?kî üzümünü seviyordu.”[13]


 [1] - Mehasin-i Berkî, S. 600.

[2] - Meâni’l- Ahbar, S. 65.

[3] - Tehzib’ul- Ahkam, C. 1, S. 399, H. 1161.

[4] - Müstedrek-i Avâlim’il- Ulum, C. 23, S. 30.

[5] - Tezkiret’ul- Havas, S. 321.

[6] - Bihar, C. 50, S. 108.

[7] - Müstedrek-i Avâlim’ul- Ulum, C. 23, H. 160.

[8] - Meryem/12.

[9] - Yusuf/22.

[10] - Ahkaf/15.

[11] - Avalim’ul- Ulum, C. 23, S. 79, H. 1.

[12] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 161.

[13] - ?sbat’ul- Usul, ?eyh Tusî.

?mam Ali-ul Naki (as)n?n ?badî Siresi-2

?mam Ali-ul Naki (as)n?n ?badî Siresi-1

?mam Ali-ul Naki (as)-2

?mam Ali Naki (as)nin K?sa S?zleri-2

?mam Ali-ul Naki (as)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)