• Nombre de visites :
  • 1704
  • 2/5/2011
  • Date :

Gençleri Dinden Uzaklaştıran Sebebler-1

gençleri dinden uzaklaştıran sebebler

Din, insana izzet ve şeref bahşeden ve onu nefsanî ve hayvanî esaret, bağımlılık ve bağımdan kurtaran maddî ve manevî hayatın en temel direğidir. Din, insanın saadet ve kurtuluş reçetesidir. Din, melekûta ait ruh halinden ibaret olan insan gerçekliğinin huzur bulmasını sağlayan manevî kimya ve iksirdir. Dindarlık birey ve topluma sayısız eserleri olan tüm hayat boyutlarını içeren dinsel öğreti ve değerleri kurumsallaştırmaktır. Dindarlık yakin, sabır, teslim, rıza, emanete sahip çıkmak, doğruluk, hayâ, iffet, vefakârlık, takva, infak, ihsan, merhamet, af, tolerans, itaat, ibadet, cihad ve çaba özelliklerinde tecessüm eder ve insan yaşam ve şahsiyetine güzellik, alımlılık ve sevinç bahşeder. Gizli ve açık bir takım etkenler dindarlığı tehdit etmektedir ve bu tehditlerden birisi de dinden kaçmaktır. Bu zaaf ile mücadele etmek için ilkönce onu tanımak ve sonra onu tedavi etmek gerekmektedir. Dinden kaçmak kavramı dini terk etmek ve bırakmak manasında ise, hiç kimsenin tamamıyla din ile irtibatını kesemeyeceğini söylemek gerekmektedir; çünkü dindarlık fıtrî ve insandan ayrılmaz bir olgudur. Nitekim Kur’an-ı Kerim de bu hususa işaret etmektedir: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” Rum, 30.] Elbette bireylerin dindarlığı bir müddet zayıflayabilir ve azalabilir veya bir fert dinini değiştirebilir ve başka bir dine geçebilir. Ama hiç kimse sürekli dinsiz kalamaz! O halde bu anlamıyla dinden kaçmak mümkün değildir. Biz bu noktayı kendi çevremizde de oldukça tecrübe etmişizdir! Ama imanın zayıflaması ve bireylerin yaşamında din kandilinin ışığının azalması gerçeklik taşımaktadır. Birçok şahıs bir takım özel şartlarda kısa veya uzun bir müddet din ve dindarlıktan fasıla alabilir ve bu belirli bir dine özgü de değildir. Tüm din ve okullar buna müptela durumdadır. Elbette dinde kaçmanın nedeni tüm dinlerde aynı değildir. İslam bağlamında dinden kaçmanın nedenleri din alanı ve dinsel öğretiler dışında aranmalıdır. Aynı şekilde kirli tahrif elinin dokunmadığı ilahî dinlerin öğretilerinde dinden kaçmaya sebep olacak hiçbir unsur bulunmadığına da dikkat çekmek gerekir. Eğer insanlar dini doğru bir şekilde algılayacak olurlarsa hiçbir aşamada dinden kaçmayacaklardır! Özellikle insan hayatının iki temel esası sayılan akıl ve aşk ve de bu iki ölçü esasınca şekillenen tüm çekicilik ve iticilikler dinde mevcuttur ve din bu iki güçle kalıcılığını sürdürmüştür. Dolayısıyla toplumsal, aynî ve davranışsal bir olgu sıfatıyla dinden kaçış, dinin mahiyet ve zatının bir sonucu değildir.


Gençlerin Aile ve Sosyal İlişkileri

Gençlerde Ahlak Eğitimi

Gençlik nedir? Biz ne kadar genciz? 3

Gençlerin Dünyaya Bakışı

Gençlerle iletişimin püf noktaları

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)