• Nombre de visites :
  • 1117
  • 9/4/2011
  • Date :

İslami Açıdan Nevruz-2

islami açıdan nevruz

Nevruz, Hz. Nuh un gemisinin Cudi dağına oturduğu gündür. Nevruz, binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusundan memleketlerinden çıkmaları üzerine Allah ın ölün demesiyle ölen ama sonra tekrar dirilttiği insanların tekrar dirildikleri gündür... Nevruz, Hz. İbrahim in kavminin putlarını kırdığı gündür..[1] İmam Cafer Sadık (a.s) ın Allah Teala nın öldürdükten sonra tekrar dirilttiğini vurguladığı kavmin başından geçenlere, Allah Teala Bakara Suresi nin 243. ayetinde işaret buyurmuştur. Olay özetle şöyledir:Şam şehirlerinden birinde taun hastalığı yüzünden birçok insan ölüverir. Aslında taun hastalığı onlara Rableri tarafından bir bela olarak gönderilmiştir. Zira ilahi rehberleri onları Allah yolunda cihada davet ettiğinde onlar bu emre itaatsizlik ederler. Bunun üzerine de Allah Teala ölümden korkarak cihat etmekten kaçan bu topluluğa taun hastalığını bela olarak indirir. Taun hastalığıyla karşı karşıya kalan binlerce insan (on bin veya 70 bin ya da 80 bin kişi) bu hastalıktan kurtulmak amacıyla şehri boşaltırlar. Böylece bu öldürücü hastalıktan kurtulduklarını sanarak gururlanıp kibirlenmeye başlarlar. Allah ın iradesini hiçe sayıp tabii unsurlara göz dikerek ululanırlar. Bunun üzerine Allah Teala onları da o çölde aynı hastalıktan helak eder. Yıllar sonra Beniisrail Peygamberlerinden olan Hz. Hazgıl oradan geçerken, Allah a onları tekrar diriltmesi için yalvarır. Allah Teala onun duasını kabul buyurur ve onları yeniden hayata döndürür. İşte bu yeniden dirilişin gerçekleştiği gün Nevruz gününe müsadif olur. [2] Bu açıklamalardan şu sonuca varıyoruz ki, İslam dan önce vaki olan mezkûr müspet olayların vukuunun bu güne müsadif olması, ayrıca bu güne manevi bir boyut da kazandırmakta ve onu, sırf bir yılbaşı olma özelliğinden çıkarmaktadır. Belgi de eski insanların bu güne olan ilgisinin altında da bu gibi manevi nedenler yatmaktaydı. İslam dan Sonra Nevruz Bilindiği üzere İranlılar, İslam dinine Allah Resulü nün irtihalinden sonra girmişlerdir. Dolayısıyla da öncelikle onların arasında yaygın olan Nevruz kutlamaları hakkında Allah Resulü nden gelen bir açıklamaya rastlamamaktayız. En azından bendeniz bu konuda Allah Resulü nden gelen bir hadisi görmemişimdir. Bu hususta İslam adına açıklama yapmak için en yetkili makam Ehlibeyt İmamları dır. Ehlibeyt İmamları ndan ise bu hususta iki çeşit açıklama geldiğini görmekteyiz. Birincisi ki, aynı zamanda Ehlibeyt taraftarları arasında da en maruf olanıdır. Bu günün, İslam dan önce ve sonra ona müsadif olan bir takım müspet ve manevi olaylar yüzünden mübarek bir gün oluşunu beyan etmektedir. İkincisi ve gayri maruf olan ise, aşağıda işaret edeceğimiz üzere onu, Farsların cahiliyye döneminden kalan bir bayramları olarak niteleyip önemsememektedir. Şimdi isterseniz sözü fazla uzatmadan Ehlibeyt İmamları ndan gelen bu iki açıklamayı tetkik edelim. Nevruz Bayramını Müspet Telakki Eden Hadis Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere Hz. İmam Sadık (a.s) dan nakledilen bir hadiste Nevruz bayramı müspet telakki edilerek onda bir takım manevi boyutu olan olayların cereyan ettiği beyan edilmekteydi.


[1] Bihar-ul Envar c.59 s.92, c. 12, s. 43.

[2] - Tefsir-i Mecme-ül Beyan, Tefsir-i Kurtubi, Alusi, Ruh-ul Beyan tefsiri, Bakara Suresi, 243.ayetin tefsirinde.

İslami Açıdan Nevruz-1

Bahar Bayramınız kutlu olsun

Nevruz Çiçeği

Nevruz

Nevruz Bayramı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)