• Nombre de visites :
  • 1350
  • 31/1/2011
  • Date :

HASEN-UL MUCTEBA

hasen-ül müctebâ

Cihan ki mâye-i îcâdı derd u mihnettir

Cihân-ı hicr u elem, âlem-i musîbettir

 

Şuâ-ı mihr-i hakıykatte nîze-i mâtem

Ziyâ-yi tal'at-ı mâhı zalâm-ı firkattir

 

Şirişk-i şebnem-i gam lâlezâr-ı âlemde

Kulûb-ı zümre-i uşşâka bir işârettir

 

Kenâr-ı gülde görüp hâr-ı dehri bülbül-i zâr

Terâneler ki eder nâleden ibârettir

 

Visâle peyrev olur bir zamân-ı hicr u elem

Nüvîd-i zevka mukarın peyâm-ı hasrettir

 

Hele benim bu dil-i haste vü perîşânım

Cihanda hak bu ki pek pâymâl-i gurbettir

 

Karârgâh-ı sipâh-ı elem dil-i zârım

Nedîm hâtırıma hüzn u gam ne hikmettir

 

Hücûm etti yine işte hâtıra âlâm

Sürûd-i hâme yine şerh-i hâl-i firkattir

 

Sabâ be hakk-ı Hudâ tercemânım ol söyle

O şahâ hâlimi ki destgîr-i ümmettir

 

O şeh ki menba'-ı cûd u sehâsı bî şübhe

Penâh-ı teşne-i gufran uyûn-ı rahmettir

 

Matâf-ı hayl-i melâik der-i celâli anın

Cemâli ahter-i ufk-ı semâ-yi itrettir

 

Vücûdu bâis-i halk-ı cemî'-i mevcûdât

Nihâl-i bâğ-ı hakıykat kemâl-i hilkattir

 

O şeh ki lücce-yi ihsân ü lütfu bî şübhe

Hezâr ehline bir lücce-i şefâattir

 

Enis u melce-i bivayegân, habib-i Hüdâ

Hezâr gamzedeye nüşir-i saadettir

 

Mukarrebân u surûşân vasfı pâkinde

Kemal-i acz ile dem-beste vakf-ı hayrettir

 

Cihân u cân kemîne gulâm-ı dergehîdir

Anın ki sıbt-ı Nebî nûr-ı Ahmediyettir

 

O şeh ki Kurre-i a'yân-ı âlem-i imkân

O şeh ki vâris-i Hayder hijebr-i savlettir

 

O şeh ki nur-ı dü çeşm-i cenâb-ı Fâtıma'dır

O şeh ki pâye-i iclâli Ârş-kudrettir

 

O can fedâ-yı muhabbet, şehid-i semm-i cefâ

O serv-i bâğ-ı vefâ, neyyir-i şehâdettir

 

O şeh ki ism-i şerifi  mecâlise ziynet

O şeh ki yâdı gönüllerde bir saâdettir

 

Hata değil bu sözüm cür'et eylesem de desem

Cihanda zikri onun aynı bir ibadettir

 

Ki yani mazhar-ı hulkır-rızâ nebi-siret

Hasan ki şah-ı Cevânân-ı bezm-i cennettir

 

Kemîne bendesidir peyk-i vahy-ı Rabb-i Celil

Feleklerin işi ol şaha arz-ı minnettir

 

Nigâh-ı kahrı eder âlemîni pejmürde

Ve liyk kân-ı kerem sâhib-i mürüvvettir

 

O şâh aşkına bir nev gazel kılam inşâ

Ki her kelâmı anın bir hulûs u hürmettir

 

Senin nüvîd-i visâlin şehâ saâdettir

Nigâh-ı merhametin âşıkâna devlettir

 

Tebessümünle güler arz ü âsman bî şek

Ki ibtisâm-ı  cemâlin delîl-i vuslattır

 

Gönül ki dâmgeh-i zülfüne esîr olmuş

Ümîd-i muzmarı senden hemîşe şefkattir

 

Nasıl gönül sana üftâde olmasın cânâ

Felek, melek sana bir bende-i mahabbettir

 

Döner felek ser-i kûyunda mesti serşârın

Güneş esir-î cemalîn ki nur-ı kudrettir

 

Meded meded ki bu Aczîy'ye destgîr ol gel

Enis-î huzn u gumûm oldu hayli müddettir

 

Ne haddi var seni tavsife cür'et etsin dil

Murad u maksadı ancak recâ-yi himmettir

 

Hudâ muhibbine yâr u refıyk ola her dem

Hudâ ki sâhib-i ihsân u fevz ü nusrettir

                                                 Aczî

 


İmam Hasan (a.s) hakkında merak ettikleriniz

İmam Hasan Askeri (a.s) Hakkında Sorular Ve Cevaplar

İmam Hasan (a.s)'ın Mazlumiyeti

İmam Hasan Mücteba

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.) 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)