• Nombre de visites :
  • 1274
  • 12/1/2011
  • Date :

İran İslam İnkılabı-2

iran islam inkılabı

      Kimine göre birkaç gün, kimine göre hafta, kimine göre ay ve kimine göre de yıl sonra bu inkılab kendi kendini yeyip bitirecek ye sözüm ona insanın artık Ay'a ayak bastığı 20'nci yüzyılda uzun bir zaman ayakta duramayacaktı. Bu tutarsız değerlendirme ve öngörülerinin "ya tutarsa" kabilinden şeyler olduğunun geç farkı­na varan Batı dünyası, bu defa Saddam gibi cani bir kuklaya tari­hi bir görev verdi. Saddam kendine verilen bu tarihi ve unutul­maz misyonun sarhoşluğu içinde, artık batılıların anladığı an­lamda; güçlü bir ordusu kalmamış Tahran hükümetini devirece­ğini ve birkaç gün içinde Tahran'da bunu bir de kahve içerek kut­layacağını ilan etmişti. Saddam kahve içmeye, Batı da şampanya patlatmaya hazırlanırken, Allah-u Teala da yeryüzü mustaz'aflarına verdiği sözünü gerçekleştirmek istiyordu. Zira Allah-u Teala "Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz." (Kasas/5)

        Buyurarak sonunda mustaz'afların müstekbirlere galip gelece­ğini va'detmişti. Şüphesiz ki Allah-u Teala sözünden de dönmez­di. Gel gör ki alemde gerçekleşen her olayı yüksek okullarda öğ­rendikleri akademik donelerle tahlil eden Batı ve batılı kafalar, yine yanılmıştı. Saddam kuklasının da bir şey yapamadığını gö­rünce bu defa tarihi "truva atı "nı devreye sokarak binlerce entri­ka, desise ve komplolara başvurdular. Ama yine de "ya tutarsa" dedikleri mayalan bir türlü tutmak bilmiyordu. Bu zavallı insan­lar her ne hileye başvurdularsa mutlaka bir karşı hile ile karşı­laştılar. Neydi bu karşı hile? Şüphesiz ki bu hile ve düzen Al­lah'ın kafirler için kurduğu düzendi.

     

"Onlar bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır." (Al-i İmran/54)

      Ama acı olanı şu ki bu platformda ruhu ve cesediyle medyanın etkisinde kalan dünya müslümanlan da İslam devrimi hususun­da yanlış bir takım düşüncelere saplandılar. İslam devrimi hak­kında aydın ve entellektüel kafalar, olmadık şeyler söylediler.

 Hâlbuki bunun sağlıklı bir değerlendirilmesi yapılabilirdi. Hatta bizzat imam bu tutarsız değerlendirmeler karşısında "Yahu bun­lar neredeyse benim Merih'ten geldiğimi iddia edecekler." diyerek alaylı bir eleştiride bulunmuştu. Gerçekten de ne İmam Me­rih'ten gelmişti ve ne de bu inkılab "tanrıların arabaları" yazarı­nın iddia ettiği hayali tanrılar eliyle gerçekleşmişti. Bu inkılab yeryüzünün en mustaz'af halklarından biri olan müslüman ve in­kılapçı Iran halkının cihadı ve mustazafların önderi olan İmam Humeyni'nin rehberliği ve hepsinden de önemlisi Allah'ın irade­siyle gerçekleşmişti.

      İslam devrimi artık onbeşinci yılına girmiş bulunmakta. Al­lah'ın inayetiyle gittikçe de güçlenecek, kalkınacak ve 21'nci yüz­yılda dünya insanlanna bir alternatif olarak kalacaktır. Yeryü­zünde Allah'ın hilafeti ile beşerin firavunluğu karşı karşıya gele­cek ve müstekbirler dışında tüm dünya mustazafları ilahi hilafeti tercih ederek, yıllardır insana olmadık zorluklar yaşatan müstekbirlerin hakimiyetini reddedecek, Allah'ın hakimiyeti, altına gire­cektir.

"Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah, her şeye güç yetişendir." (Al-i İmran/189)

       Evet, göklerde hiç bir mülk iddiasında bulunamayan yeryüzü firavunları yeryüzünde de hiçbir hükümranlık iddiasında buluna­mazlar. Tüm alem Allah'ındır ve her yerde Allah'ın emri ve ka­nunları geçerlidir.

         İslam inkılabını iyi tanıyabilmek için şüphesiz ki tarihteki dev­rimci hareketleri ve köklerini iyi tanımak ve tahlil etmek gerekir. Bu yüzden biz ilk önce İslam tarihindeki devrimci hareketleri ge­nel hatlarıyla özet olarak ele alıp inceleyecek ve tarihi köklerini tahlil edeceğiz. Şüphesiz ki çaba bizden, bazen ise Allah'tandır. Allah başarıya ulaştıranların en hayırlısıdır. Başta da sonda da hamd Allah'adır.

Kadri Çelik


İran İslam İnkılabı-1

İran İslam Devriminin Yıldönümü ve Zafer Günü

İslam İnkılabı'nın Özellikleri

İran İslam İnkılabının Tarihi Kökleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)