• Nombre de visites :
  • 3721
  • 10/1/2011
  • Date :

Hz.Mehdi"nin(a.s)Ömrü

hz.mehdinin(a.s)ömrü

Biz, insan ömrünün, uzun olmasının imkân dışı bir şey olduğuna inanmıyoruz. Çünkü Kur'ân-ı Kerim'de, Hz. Nuh'un (a.s) ömrünün uzun olup sadece 950 yıl tebliğ ve risaletle meşgul olduğu açıkça ifade edilmiştir.[1]

Son zamanlarda biyoloji ilminde yapılan çalışmaların sonuçları, insan ömrünün şu andakinden daha uzun olma imkânını teyit etmekte, hatta konunun uzmanları ve bilim adamları, bu amaçla bazı yemek ve ilâçlar hazırlamayı düşünmektedirler.

Merhum Ayetullah Aga Sadr'ın "el-Mehdi" kitabından bir bölümünü yukarıdaki hususların daha iyi anlaşılması için özet olarak aktarıyoruz: "Uzmanlar ve bilim adamları şöyle diyorlar: Bir hayvanın bedenindeki ana dokularının tümü sonsuza dek canlı kalabilir ve insanın binlerce yıl yaşamasını mümkün kılabilir. Tabi ki onu tahrip ve yok edecek bir hadise ve ortamın olmaması koşuluyla. Bu büyük bilginler, tahmin ve zanna dayanarak değil, ilmî deneylerle bu sonuca varmışlardır..."

"Johns Habkins Üniversitesinin öğretim üyesi olan Deymond Berl şöyle söylüyor: İnsan bedeninin ana organlarının uzun süre yaşamaya elverişli olduğu kanıtlanmıştır. Sürekli hayvanlar üzerinde deneyler yapılıyordu; nitekim Dr. Alexis Carrel, diğer deneylere başlayıp sonuçta organların yıpranmayacağını ve daha çok yaşayabileceğini ispatladı. O, 1912 yılının ocak ayında başladığı deneylerle çoğu zorluklara tahammül ederek şu konuları keşfetmeyi başardı:"

"1- Gıda maddelerinin azlığı veya mikropların sızması gibi arızalar canlı hücreleri tehdit etmedikçe, sonsuza dek canlı kalabilirler."

"2- Belirtilen organ ve azalar, canlı kalabileceklerinin yanı sıra büyüyüp çoğalabilirler de."

"3- Onların büyüyüp çoğalmaları, aldıkları gıda ile ölçülebilir."

"4- Sürenin geçmesi onlarda hiçbir tesir bırakmaz, sürenin geçmesiyle yaşlanıp yıpranmazlar; hatta yaşlılığın en küçük bir belirtisi de onlarda görülmez ve her yıl aynen önceki yıllar gibi büyüyüp çoğalırlar."

"O hâlde insan niçin ölüyor ve niçin genelde ömrü yüz yılı aşmıyor? Cevabında şöyle demeliyiz: Hayvan ve insan bedensel olarak birbirinden faklı bir çok organa ve azaya sahiptirler. Ayrıyeten onların arasında tam bir irtibat ve bağlantı vardır. Öyle ki, onlardan bazısının canlı olması, diğer bazısının canlı olmasına bağlıdır. İnsan ve hayvanın bazı organlarındaki yıpranma ve ölüm diğer azaların ölümüne neden olur. Mikropların saldırısından doğan ani ölümler, bu nedenledir. Bu mevzu, insanın normal ömür haddinin yetmiş ve seksen yıldan da az olmasına neden olabilir. Ama ilim, yetmiş veya seksen yaşının ölüm nedeni olmadığını, belki asıl nedenin azalardan birine saldırıp onu tesirsiz hale getiren hastalıklar ve arızalar olduğunu, o azanın ölümüyle diğer azaların bağlantısının kesilerek bütün azaların ölümüne neden olduğunu kanıtlamıştır. O hâlde eğer ilim söz konusu arızaları giderir veya tesirini yok ederse, uzun bir yaşam için artık engel kalmayacaktır."[2] (el-Mehdi kitabından alınan alıntı burada sona erdi.)

Bundan dolayı, ömrün uzun olmasının bilimsel ve tıbbi olarak imkân dışı olmadığını bildiğimize göre, güçlü Allah'ın birini binlerce yıl sağ ve sağlıklı yaşatmasında hiçbir sakınca ve beis görmemekteyiz. Çünkü ömrü uzatan koşul ve kaidelerin ayarlanması Allah'ın elinde olduğundan genel ve olağan bir nizamı devre dışı bırakacak başka bir nizamı icat edebilir; zaten bütün mucizelerde de böyle bir olağan üstü nizamın meydana gelişi söz konusudur. Ateşin İbrahim-i Halil için soğuması, Musa'nın (a.s) asâsının ejderha oluşu, Hz. İsa'nın (a.s) ölüleri diriltmesi gibi peygamberlerin mucizelerinin tümü, tabiî ve olağan kurgunun aksine idi; ama Allah kendi kudretiyle başka bir nizam icat etmiş ve mucize şekline girmiştir. Bütün bunlar Müslümanlar, hatta Yahudi ve Hıristiyanların inandıkları mucizelerdir.

Binaenaleyh İmam Mehdi'nin (a.s) ömrünün uzun olması hakkında hiçbir şüpheye yer kalmıyor. Çünkü ömrün uzun olmasının imkânsızlığı iddia edilirse, Kur'ân'ın Hz. Nuh'un (a.s) ömrüyle ilgili açıklamalarına aykırılık arz edip ve de biyoloji ilminin kurallarınca reddedilecektir. Eğer bunun mümkün olup ama olağan ve bilinen kurgunun aksine olduğu söylenirse, cevaben şöyle demek gerekir: İmam Mehdi'nin (a.s) ömrünün uzunluğu olağan nizamın aksine olup, peygamberlerin mucizesi gibi Allah'ın iradesiyle gerçekleşmektedir. Allah'ın kudretine ve peygamberlerin mucizelerinin gerçekleştiğine iman eden biri, o hazretin ömrünün uzunluğu hakkında en küçük bir tereddüde dahi düşmemelidir.


[1]- Ankebût, 14

[2]- el-Mehdi, s.132-136

Resulullah (saa)’in Sözlerinde Hz. Mehdi (af)’ın Gaybeti

Gaybet-i Suğra ve Kübra

GAYBETİN HİKMETİ

Yeryüzü Hüccetten Yoksun Olmaz-2

İmam Mehdi (af) İle Mülakat

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)