• Nombre de visites :
  • 1189
  • 30/10/2010
  • Date :

İmam Cevad (as.)’ın İmameti-3

imam cevad (as.)’ın imameti

İkinci bir defa şialar muhtelif bölgelerden gelip İmam'ın yanında toplandılar ve burada da çok çeşitli konular hakkında İmam'a sorular sordular ve İmam da onların bütün sorularını cevaplandırdı. İmam bu sırada on yaşındaydı.[1] Bu rakamda biraz mübalağa yapılmış olması da muhtemeldir fakat rivayetten anlaşılan şunlardır:

a - Şialar İmam'ın ilmi vesilesiyle onun imametini kabul etmekte ısrar ediyorlardı.

b - İmam'ın yaşı küçüktü, ama imameti Allah tarafından olduğu için şiaların ilmi ve fıkhi sorularını güzel bir şekilde cevaplandırdı.

Şeyh Müfid İmam Rıza (a.s.)'ın şehadetinden sonra bazı şiaların İmam Cevad (a.s.)'ın imametini inkar edip Vakifiye inancına eğilmelerine ve bir kısmının da Ahmed b. Musa'nın imam olduğuna inandıklarına değinerek- şiaların büyük bir çoğunluğunun kâbul ettiği İmam Cevad (a.s.)'ın imameti üzerinde tekidle durup, onun isbatı için de akli delile ilaveten Hz. İsa (a.s.) hakkında nazil olan ayetlere istidlal ediyor. Aynı şekilde Resulullah (s.a.a.)'in İmam Ali (a.s.)'ı bulûğ çağına ermeden İslam'a davet etmesine de değiniyor, halbuki O'nun yaşındaki başka çocuklara böyle bir davette bulunmamıştır. Şeyh Müfid'in, görüşünün sahih olduğuna dair getirdiği başka bir şahid de Peygamber'in Hasan ve Hüseyn'i, çocuk oldukları halde mübahale olayına kalmasıdır.[2]

İmamet meselesinde önemli olan şey bir önceki İmam'ın, sonraki İmam'ın imameti hakkında nassının olmasıdır, ki Şeyh Müfid de İmam Rıza (as.)'ın, İmam Cevad (a.s.)'ın imameti hakkındaki nassı İmam Rıza (a.s.)'ın yakın ve büyük ashabının bazılarından naklederek o nassın rivayetçilerini şöyle sıralıyor:

Ali b. Cafer b. Muhammed es-Sadık (a.s.)

Safvan b. Yahya

Muammer b. Hallad

Hüseyn b. Beşşar

İbn-i Kıyama el-Vasıti

Hasan b. Cahm

Ebu Yahya es-San'âni

el-Hayrati

Yahya b. Habib b. ez-Ziyat ve diğer bir çok kişiler.[3]

Şeyh Müfid bu şahısların bazısının rivayetini "İrşad" kitabında zikretmiştir ve Üstad Atarudi ise hemen hemen onların hepsini Müsned'ül İmam'il Cevad kitabında bir araya toplamıştır'[4] Allame Meclisi de Bihar'ül Envar kitabında O hazretin imameti hakkındaki nasları zikretmek amacıyla özel bir fasıl açmıştır.[5]

Şu rivayetlerden iyice anlaşılmaktadır ki İmam Rıza (a.s.) defalarca ve karşılaştığı çeşitli münasebetlerde, oğlunun imametini hatırlatmış ve kendi büyük ashabını da olaydan haberdar etmiştir. Hakikatte İmam Rıza (a.s.)'ın çoğu ashabının o İmam'ın buyruklarına dayanarak İmam Cevad (a.s.)'ın imametinde ısrar etmelerinin kendisi İmam Cevad (a.s.)'ın imametinin hakkaniyetini en iyi bir şekilde ispatlamaktadır. Çünkü şianın büyükleri, fakihleri ve hadisçileri, imamların imametini kabul ederken büyük bir titizlik gösteriyor ve önceden de değindiğimiz gibi nassın olmasıyla birlikte farklı ilmi sorular sorduktan sonra onların imametini kabul ediyorlardı.


[1] Usûl'u Kafi, c: 1,s: 314.

[2] el-Fusul'ul Muhtare, s: 256-257.

[3] İrşad (Şeyh Müfid), s: 317. A'lâm'ül Vera, s: 330.

[4] Müsned'ül İmam'il Cevad, s: 250-333. Biz bu mecmuamızda Üstadın bu yazılarından büyük bir ölçüde yararlanmış ve bu belgelerin tanzimindeki üstadın faaliyetini en değerli kültürel hizmetlerden bilmekteyiz.

[5] Bihar-ül Envar, c: 50, s: 18, 36.

İmam Cevad (as.)’ın İmameti-1

İmam Cevad(as)’ın Siresi-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)