• Nombre de visites :
  • 1542
  • 3/7/2010
  • Date :

Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu  5

imam ali

6-İbni Sabbağ el-Maliki (Ö.855.H)

  İbni Sabbağ Maliki “Fusulul Muhimme” adlı eserinde şöyle yazar: “Ali (aleyhisselam), Şehrullah’ın yani recep aynının on üçü Cuma gününde Ammul Fil yılınının otuzunda ve hicretten 23 yıl önce Mekke-i Müşerrefe’de Beytullah’ın (Kabe) içinde dünyaya geldi… ondan önce kimse Mekke’de dünyaya gelmemiştir. Bu bir fazilettir ki Allah-u Teala bu fazileti hazretin makamını tazim ve yüceletmek için ona mahsus kılmıştır.”

  (ibni Sabbağ; Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Maliki el-Mekki (Ö.855.H) el-Fusulul Muhimmeti Fi Marifeti Eimme c.1, s.171, Tahkik: Sami el-Gurayri, Yayıncı: Darul Hadis Lit-Tibaeti Ven-Neşri-Qom, Birinci Baskı, 1422.H)

İbni Sabbağ’ın Tercümesi

  Allame Kunduzi “Yenabiul Mevedde” adlı eserinin mukaddimesinde ondan bir söz nakletmeden önce onu “fakih ve muhaddis” gibi sıfatlarla övüyor.

  (el-Kunduzi el-Hanefi; Şeyh Süleyman b. İbrahim (Ö.1294.H), Yenabiul Meveddeti Li Zevil Kurba c.3,s.348, Tahkik: Seyyid Ali Cemal Eşref el-Hüseyni, Yayıncı:Darul Usveti Lit-tibaeti ven-Neşri, Birinci Baskı 1416.H)

  İbni Sabbağ’ın öğrencilerinden olan Sahavi üstadını şu cümlelerle tarif ediyor: “Ali b.Muhammed b. Ahmed… aslen Gazzelidir. Maliki mezhebinden olup İbni Sabbağ adıyla ün kazanmıştır. Mekke’de serpilip yetişti. Kuran’ın hafızıydı ve İbni Malik’in fıkhı hakkında bir risale yazmış ve  Şerifu’r Rahman Fasi ve… sunumuştur… Fusululu Muhimme Fi Marifetil Eimme gibi birçok eserlere imza atmıştır.

  (Sahavi; Şemsuddin Muhammed b. Abdurrahman (Ö.902.H) Ez-Zav’u Lil-Lami Li Ehlil Kurani’t-Tasii c.5, s.283, Yayıncı: Menşurat Daru Mekke el-Hayat/Beyrut)

imam ali

  İsmail Paşa İbni Sabbağ hakkında şöyle diyor: “İbni Sabbağ; Ali b. Muhammed… Maliki mezhebindedir. Mekke’ye bağlı Sefakasi yöresindendir. 855 H. Yılında dünyadan göçmüştür. “el-İberu Fimen Sefihe’n-Nazar” ve “el-Fusulul Muhimme Fi Marifetil Eimme” adlı kitaplar onun teliflerindendir.

  (el-Bağdadi; İsmail Paşa (Ö.1339.H) Hediyyetul Arifin Esmaul Muellifin ve Asarul Musannifin c.5, s.732, Yayıncı: Darul Kutubil İlmiyye-Beyrut,1413.H, 1992.M)

7-Halebî (Ö.1044.H)

  Ali b. Burhanuddin Halebî: meşhur Sirei Halebi adlı eserin sahibidir. Uzun bir bahisten sonra Ali’nin (aleyhisselam) doğumunun Kabe’nin içinde gerçekleştiğine deliller ikame etmiş ve şöyle demiştir: “Çünkü o hazret Kabe’nin içinde dünyaya geldi ve o zamanlar Resulullah (s.a.a) 30 yaşındaydı.”

  (el-Halebî; Ali b. Burhanuddin (Ö.1044.H) es-Siretul Halebiyye Fi Siretil Emini vel-Me’mun c.1,s.226, Yayıncı, Darul Marife-Beyrut,1400.H)

  Şimdiye kadar özetle okuduklarınız hadis ve ilim erbablarından kesitlerdi. Konuyla ilgili daha geniş bilgiye sahip olmak için şaheser olan değerli el-Gadir kitabının c.6 ve Şerhu İhkakil Hak c.17’ne müracaat edilebilir.


Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu 3

Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu 2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)